Subdirecció d'Atenció Hospitalària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció Hospitalària

La Subdirecció d'Atenció Hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és coordinar i gestionar el funcionament assistencial dels centres hospitalaris propis, i dels centres vinculats i hospitals concertats.

Direcció

Subdirector: Francisco Cárceles Guardia

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Atenció Hospitalària
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Òrgans de gestió

Comitè d'Asma Greu

Funcions

La Subdirecció d’Atenció Hospitalària, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis hospitalaris del Servei de Salut.
 2. Analitzar, coordinar i avaluar l’activitat i el funcionament assistencial dels centres hospitalaris propis i dels centres vinculats i concertats amb el Servei de Salut.
 3. Establir i supervisar els programes, els contractes de gestió i les línies d’actuació dels serveis sanitaris hospitalaris i de les unitats d’assistència especialitzada.
 4. Participar en l’elaboració del pressupost anual dels diferents centres hospitalaris, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 5. Promoure l’optimització dels accessos, dels temps de resposta i de les prioritats dels processos assistencials en termes de millora de la salut dels ciutadans i facilitar l’accessibilitat horària a la població.
 6. Promoure la coordinació amb l’atenció primària de salut com a objectiu prioritari per garantir la continuïtat en l’atenció dels pacients en el sistema sanitari.
 7. Establir objectius de coordinació amb l’atenció primària de salut entre els objectius prioritaris dels contractes de gestió.
 8. Vetlar pel desenvolupament d’actuacions basades en l’evidència que ajudin a reduir la variabilitat en la pràctica clínica.
 9. Impulsar els acords entre els serveis dels diferents hospitals de les diverses àrees de salut de les Illes Balears perquè tots es puguin beneficiar de les sinergies.
 10. Impulsar de manera prioritària acords entre els hospitals de Mallorca amb els de Menorca i de les Pitiüses perquè, tant com sigui possible i sempre prioritzant criteris de seguretat assistencial, s’hagi de desplaçar a Mallorca el menor nombre de pacients possible.
 11. Avaluar i proposar les inversions sanitàries d’assistència especialitzada.
 12. Analitzar les peticions de nous serveis o prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la Subdirecció de Cartera de Serveis.
 13. Promoure acords de col·laboració i coordinació per aconseguir un grau més alt d’integració assistencial entre els diferents centres i nivells.
 14. Proposar i fer el seguiment de l’activitat assistencial, definir els indicadors i el control dels centres concertats —si n’hi ha— per assegurar els nivells de qualitat assistencial de la mateixa manera que als centres propis.
 15. Fer el seguiment i l’avaluació de la qualitat i de la seguretat clíniques i promoure l’ús eficient dels recursos.
 16. Promoure el desenvolupament professional, la formació continuada, la docència i la recerca en l’àmbit de l’atenció hospitalària amb la finalitat d’assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i amb això contribuir a l’eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.
 17. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d’Assistència Sanitària i les que li deleguin expressament.