Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental

La Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és coordinar i gestionar el funcionament assistencial dels centres hospitalaris propis, i dels centres vinculats i hospitals concertats.

Direcció

Subdirector: Francesc Miquel Albertí Homar

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Òrgans de gestió

Comitè d'Asma Greu

Funcions

La Subdirecció d’Atenció Hospitalària i Salut Mental, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 

 1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis hospitalaris del Servei de Salut.

 2. Analitzar, coordinar i avaluar l'activitat i el funcionament assistencial dels centres hospitalaris propis i dels centres vinculats i concertats amb el Servei de Salut.

 3. Establir i supervisar els programes, els contractes de gestió i les línies d'actuació dels serveis sanitaris hospitalaris i de les unitats d'assistència especialitzada.

 4. Participar en l'elaboració del pressupost anual dels diferents centres hospitalaris, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

 5. Promoure l'optimització dels accessos, dels temps de resposta i de les prioritats dels processos assistencials en termes de millora de la salut de la ciutadania i facilitar l'accessibilitat horària a la població.

 6. Promoure la coordinació amb l'atenció primària de salut com a objectiu prioritari per garantir la continuïtat en l'atenció dels pacients en el sistema sanitari.

 7. Establir objectius de coordinació amb l'atenció primària de salut entre els objectius prioritaris dels contractes de gestió.

 8. Tenir cura que es desenvolupin actuacions basades en l'evidència que ajudin a reduir la variabilitat en la pràctica clínica.

 9. Impulsar els acords entre els serveis dels diferents hospitals de les diferents àrees de salut de les Illes Balears perquè tots puguin beneficiar-se de les sinergies.

 10. Impulsar de manera prioritària acords dels hospitals de Mallorca amb Menorca i les Pitiüses perquè, en la mesura del possible i sempre prioritzant criteris de seguretat assistencial, s'hagi de desplaçar a Mallorca el menor nombre possible de pacients.

 11. Avaluar i proposar les inversions sanitàries d'assistència especialitzada.

 12. Impulsar les activitats en matèria de salut mental des d'una perspectiva de model comunitari i multidisciplinari.

 13. Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de la salut mental.

 14. Promoure la pràctica basada en l'evidència en l'àmbit de la salut mental i impulsar l'ús de guies i protocols que redueixin la variabilitat en la pràctica clínica.

 15. Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la Subdirecció de Cartera de Serveis.

 16. Promoure acords de col·laboració i coordinació per aconseguir un grau major d'integració assistencial entre els diferents centres i nivells.

 17. Proposar i fer el seguiment de l'activitat assistencial, definir els indicadors i el control dels centres concertats—si n'hi ha — per assegurar els nivells de qualitat assistencial de la mateixa manera que en els centres propis.

 18. Fer el seguiment i l'avaluació de la qualitat i la seguretat clíniques i promoure l'ús eficient dels recursos.

 19. Promoure el desenvolupament professional, la formació contínua, la docència i la investigació en l'àmbit de l'atenció hospitalària amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

 20. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.