Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malaties Poc Freqüents

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malaties Poc Freqüents

La Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malaties Poc Freqüents del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és l'elaboració, desenvolupament i avaluació de la cronicitat, la coordinació sociosanitària, salut mental i malaties poc freqüents.

Direcció

Subdirectora: Angélica Miguélez Chamorro

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malaties Poc Freqüents
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

 

Òrgans de gestió

Funcions

La Subdirecció d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties Poc Freqüents, sota la dependència de la Direcció Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis del Servei de Salut.
 2. Elaborar, desenvolupar i avaluar l’estratègia assistencial d’atenció de la cronicitat.
 3. Participar en la inclusió dels objectius i els indicadors en els diferents contractes de gestió amb relació a la cronicitat, i fer el seguiment i l’avaluació de les activitats assistencials corresponents a l’estratègia de cronicitat.
 4. Promoure l’estratificació de la població segons el seu estat de salut i el risc clínic consegüent.
 5. Impulsar les activitats organitzatives i assistencials destinades a donar resposta a les necessitats de la població segons el seu risc clínic.
 6. Incloure les necessitats de prevenció i promoció de la salut en cada un dels graus de risc.
 7. Participar en l’elaboració dels diferents pressuposts assistencials per assegurar una implantació correcta de l’estratègia de cronicitat.
 8. Incorporar indicadors d’avaluació de l’estratègia de cronicitat en els contractes de gestió dels centres sanitaris en tots els nivells assistencials.
 9. Assegurar la coordinació amb els òrgans administratius competents d’altres administracions en matèria d’atenció dels pacients crònics.
 10. Impulsar accions que millorin l’atenció de les persones que pateixen malalties denominades “poc freqüents”.
 11. Impulsar les activitats en matèria de salut mental des d’una perspectiva de model comunitari i multidisciplinari.
 12. Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l’àmbit de la salut mental.
 13. Promoure la pràctica basada en l’evidència en els àmbits de la salut mental i de les malalties poc freqüents i impulsar l’ús de guies i protocols que redueixin la variabilitat en la pràctica clínica.
 14. Analitzar les peticions de nous serveis o prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la Subdirecció de Cartera de Serveis.
 15. Impulsar un model de coordinació que permeti respondre a les necessitats sociosanitàries de les persones fràgils, amb malalties cròniques avançades o amb problemes d’autonomia.
 16. Impulsar un model organitzatiu que permeti donar una resposta integral i eficient a les persones que requereixen atenció simultània des dels àmbits sanitari i social.
 17. Establir un model de gestió de casos per aconseguir que totes les persones en situació de dependència o fragilitat rebin una atenció de qualitat en un entorn en el qual es prioritzin les seves necessitats personals, familiars i socials, promovent com a objectiu fonamental la millora de la qualitat de vida i l’autonomia.
 18. Impulsar l’atenció de la cronicitat en l’àmbit de l’atenció primària per assegurar la millor qualitat de vida de les persones que tenen malalties cròniques a casa seva i a la comunitat en general.
 19. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d’Assistència Sanitària i les que li deleguin expressament