Unitat de Responsabilitat Social Corporativa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Unitat de Responsabilitat Social Corporativa

La Unitat de Responsabilitat Social Corporativa està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció General i de Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació.

El Servei de Salut de les Illes Balears assumeix la seva responsabilitat com a organització pels impactes que les decisions que pren i les activitats que du a terme ocasionen en la societat i en el medi ambient.

Per això, el mes de gener de 2017 es va crear la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa. Des d’un comportament ètic i transparent i integrada en tota l’organització, vetla perquè el Servei de Salut contribueixi al desenvolupament sostenible, consideri les expectatives dels seus clients i compleixi la normativa.

La nostra política de responsabilitat social corporativa ha de ser adequada a les característiques i a la idiosincràsia de cada àmbit d’actuació i ha d’incloure els compromisos de respecte dels drets i dels principis universals.

Ha de ser documentada, comunicada, participativa i transparent, a fi de gestionar adequadament la projecció social de cada centre, sempre mantenint la reputació corporativa i donant suport a la solidaritat i a la comunitat.

Compromesos èticament, socialment i amb responsabilitat

 
Ubicació i contacte

Unitat de Responsabilitat Social Corporativa
Direcció General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Compromís del Servei de Salut de les Illes Balears

La Direcció General, l’equip directiu i el personal del Servei de Salut manifestam el nostre compromís amb els usuaris en aquests aspectes:

 • Gestionar la xarxa pública de serveis sanitaris d’atenció primària, dels hospitals de tots els nivells i del Servei d’Atenció Urgent 061 complint els paràmetres d’excel·lència.
 • Vetlar perquè es respecti la Carta de Drets i Deures del Pacient (basada en la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears) i establir els mecanismes necessaris per rebre opinions, queixes i suggeriments dels usuaris.
 • Acostar als usuaris tots els serveis possibles, independentment dels recursos econòmics que tenguin, i prestar-los atenció domiciliària i cures pal·liatives.
 • Prestar aquests serveis mitjançant professionals altament qualificats per mitjà d’un pla integral de formació continuada.
 • Dotar els centres de totes les innovacions tecnològiques, facilitar i impulsar la formació i promoure l’R+D+I.
 • Incorporar i respectar els valors, les creences i els costums dels usuaris en el marc normatiu que la dinàmica social requereixi.
 • Implantar estratègies d’àmbit autonòmic en matèria de salut des d’un model multidisciplinari i incorporant-hi l’opinió dels usuaris mitjançant els seus representants.
 • Garantir la transparència i la responsabilitat en la gestió dels recursos públics.
Línies d'Actuació
 • Línia I: associacions de malalts i ONG.
 • Línia II: accions de millora sorgides de la línia anterior.
 • Línia III: projectes d’humanització i activitats recreatives (musicals, lúdiques, etc.).
 • Línia IV: suport a la comunitat i participació en activitats de promoció de la salut.
 • Línia V: cooperació.
Objectius
Observatori Balear d'Associacions de Pacients i ONG

L'Observatori Balear es constitueix per desenvolupar una línia d’actuació afí a la realitat de les Illes Balears, sempre des del respecte absolut a les característiques, a les finalitats i a la idiosincràsia de cada entitat. Es tracta de compartir un espai comú en benefici de les Illes Balears, amb aquests objectius:

 1. Donar visibilitat a totes les iniciatives que es proposin en el marc de l’Observatori.
 2. Presentar noves propostes i ser el portaveu davant de les autoritats competents quan les propostes ho requereixin.
 3. Normalitzar les prestacions de cada entitat per tal de rendibilitzar els recursos disponibles.
 4. Mantenir reunions trimestrals amb les autoritats sanitàries a fi de mantenir una retroacció permanent.
 5. Vetlar perquè es compleixi el Codi de Bones Pràctiques.
 6. Crear el catàleg de prestacions de cada entitat.
Codi de Bones Pràctiques
 • Ètics: respecte pels valors morals, religiosos, no discriminatoris i igualitaris.
 • Transparència: els diners públics —i també els privats— s’han de tractar amb serietat i transparència totals.
 • Equitat: les activitats s’han de dirigir a obtenir el bé de tothom.
 • Responsabilitat: les activitats han de ser sostenibles, dirigides sempre a obtenir el bé comú.
 • No governamentals: sense alineació ni dependència jurídica.