Persones candidates a la vaccinació contra la grip 2022

Sempre que no siguin candidates a la vacunació combinada COVID-19/grip, es recomana la vacuna de la grip a les persones que compleixen amb alguna de les condicions següents.

Infants de 6 mesos a 5 anys amb condicions clíniques que impliquen un risc alt de patir complicacions derivades de la grip o que els pot provocar una descompensació de la condició mèdica:

• Infants de sis mesos o més i adults amb malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i l’asma.
• Infants a partir dels sis mesos d’edat i adults amb:


• Diabetis mellitus.
• Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents, ≥ 3 desviacions estàndard en la infantesa).
• Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica.
• Hemoglobinopaties i anèmies.
• Hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics. Receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples.
• Asplènia o disfunció esplènica greu.
• Malaltia hepàtica crònica. Inclou alcoholisme crònic.
• Malalties neuromusculars greus.
• Immunosupressió. Inclou immunodeficiències primàries i la immunosupressió originada per infecció del VIH o per fàrmacs (incloses les persones tractades amb eculizumab), les receptores de trasplantaments i les que presenten dèficit de complement.
• Càncer i hemopaties malignes.
• Implant coclear (realitzat o en espera).
• Fístula de líquid cefaloraquidi.
• Malaltia celíaca.
• Malaltia inflamatòria crònica (inclou malalties reumàtiques i autoimmunes).
• Trastorns o malalties que comporten disfunció cognitiva (síndrome de Down, demències i d’altres).

 

Infants i adolescents (de 6 mesos a 18 anys) que rebin algun tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, atesa la possibilitat de desenvolupar la síndrome de Reye després de la grip.

Infants de 6 mesos a 5 anys institucionalitzats de manera permanent o perllongada.

Infants de 6 a 24 mesos amb antecedents de prematuritat menor de 32 setmanes de gestació.

Persones que fan feina en serveis públics essencials, amb èmfasi especial en els subgrups següents:

  • Forces i cossos de seguretat dependents de l’Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local
  • Bombers
  • Serveis de protecció civil
  • Persones que treballen als serveis d’emergències sanitàries
  • Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial. Inclou els centres d’acollida d’immigrants

 

Treballadors exposats directament a aus o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines i també a aus silvestres. La finalitat és reduir l’oportunitat d’una infecció concomitant de virus humans i aviaris o porcins i, d’aquesta manera, disminuir la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els virus.


Treballadors de les escoletes de zero a cinc anys, tant docents com cuidadors.

Si formau part d'un d'aquests grups us podreu vacunar contra la grip a partir del dilluns 21/11/2022. Consultau com i on fer-ho segons la vostra illa de residència.