Dades Generals

Categoria: Tècnic/Tècnica superior de la funció administrativa

Exp: SSCC 2/2017

Convocatòria: BOIB num 96 (5 d'agost de 2017)

Correcció d'errors de la convocatòria: BOIB num 99 (12 d'agost de 2017)

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All