Dades Generals

Categoria: FACULTATIU ESPECIALISTA D'ÀREA DE TRAUMATOLOGIA

Exp: HMAN-5/18

Convocatòria: BOIB núm. 76 de 21/06/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All