Dades Generals

Categoria: FEA ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Exp: HMAN-3/18

Convocatòria: BOIB Num. 59 de 12 de maig de 2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All