Marc normatiu de recursos humans
del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Normes d’àmbit estatal

* Normativa disponible només en espanyol.

 

 

 

 

Normes d’àmbit autonòmic

 • Decret 64/2016, de 28 d’octubre, pel qual es creen categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i es canvia la denominació de tres categories ja existents (BOIB núm. 137/2016, de 29 d’octubre). http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10570/586942/decret-64-2016-de-28-d-octubre-de-2016-pel-qual-es
 • Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 42/2016, de 2 d’abril) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=946550&lang=ca
 • Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2016 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 pel qual es regula la borsa general d’ocupació per a personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 36/2016, de 19 de març). http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=945724&lang=ca
 • Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de novembre de 2015 pel qual s’estableix una nova jornada ponderada anual des de l’1 de gener de 2015 en el Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 175/2015, de 28 de novembre). http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=936851&lang=ca
 • Decret 81/2015, de 25 de setembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 141/2015, de 26 de setembre). http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=931453&lang=ca
 • Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 pel qual es regula la borsa general de treball per al personal estatutari temporal del Servei de Salut. (BOIB núm. 39/2014, de 22 de març). http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=862502&lang=ca
 • Instrucció 16/2013 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris relatius a la concessió i el gaudi de vacances del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears [no publicada en el BOIB]. https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST274ZI173522&id=173522 (pàg. 471-476)
 • Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques (BOIB núm. 79/2012 extraordinari, d’1 de juny). http://boib.caib.es/pdf/2012079/mp2.pdf
 • Pacte pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer). http://boib.caib.es/pdf/2012031/p11.pdf
 • Decret 47/2011, de 13 de maig, pel qual es creen determinades categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i s’estableix un procediment extraordinari d’integració (BOIB núm. 75/2011, de 21 de maig). http://boib.caib.es/pdf/2011075/mp5.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 75/2011, de 21 de maig). http://boib.caib.es/pdf/2011075/mp41.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167/2010, de 18 de novembre). http://boib.caib.es/pdf/2010167/mp14.pdf
 • Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 112/2010, de 29 de juliol). http://boib.caib.es/pdf/2010112/mp5.pdf
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49/2007, de 3 d’abril). http://boib.caib.es/pdf/2007049/mp10.pdf
 • Decret 87/2006, de 6 d’octubre, de provisió de prefectures [sic] de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 140/2006, de 7 d’octubre). http://boib.caib.es/pdf/2006140/mp8.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 25 d’agost de 2006 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 20 de març de 2006 sobre el procediment de reingressos provisionals d’excedència del personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOIB núm. 126/2006, de 7 de setembre). http://boib.caib.es/pdf/2006126/mp7.pdf
 • Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 62/2006, de 29 d’abril). http://boib.caib.es/pdf/2006062/mp4.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 10 de febrer de 2006 sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral (BOIB núm. 36/2006, d’11 de març). http://boib.caib.es/pdf/2006036/mp40.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005 d’aprovació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003 (BOIB núm. 83/2005, de 31 de maig). http://boib.caib.es/pdf/2005083/mp108.pdf
 • Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears (BOIB núm. 55/2003, de 22 d’abril). http://boib.caib.es/pdf/2003055/mp3.pdf
 • Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears (BOIB núm. 48/2002, de 20 d’abril). http://boib.caib.es/pdf/2002048/mp6019.pdf

Projectes de normativa

 • Projecte de decret d’exigència del coneixement de llengua catalana en els procediments selectius d’accés, de provisió i de mobilitat per ocupar places de personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears. (01_Esborrany decret català Ib-salut)