Logo HCINS’ha editat en alemany, anglès, francès, àrab, romanès, rus, castellà i català

Per mitjà de dibuixos s’identifiquen paraules clau,
nombres o les parts del cos humà

L’Hospital Comarcal d’Inca disposa d’un pictograma per facilitar la comunicació entre els professionals sanitaris i els pacients estrangers. Aquesta eina té la finalitat de superar els obstacles idiomàtics que dificulten la compressió de demandes bàsiques que formulen els pacients, a fi de poder atendre’n millor les necessitats i els requeriments.

Aquesta eina s’ha editat en alemany, anglès, francès, àrab, romanès, rus, català i castellà, i consisteix en caselles que contenen senzills dibuixos per identificar nombres, paraules clau (“sí”, “no” “de vegades”, “sempre”, “molt”, “poc”, “dolor”, etc.) o totes les parts que componen el cos humà, amb la finalitat que el pacient pugui oferir informació sobre el seu estat de salut i, alhora, pugui rebre instruccions o missatges bàsics, però molt específics. A més, permet al personal sanitari interrogar el pacient sobre qüestions d’interès relacionades amb el seu estat de salut o els requeriments que necessita per garantir-li la cura i el benestar.

El gran nombre de pacients —tant turistes com immigrants— procedents de nombrosos països que són atesos a l’Hospital Comarcal d’Inca ha propiciat que aquest centre es doti d’un instrument que afavoreixi la comunicació i ajudi el personal sanitari a treballar amb pacients que desconeixen els idiomes oficials de les Illes Balears.

Davant de les dificultats per obtenir respostes dels pacients a preguntes fonamentals —identificar on pateixen dolor i de quanta intensitat, a quina zona concreta senten molèsties o si tenen set o gana, entre altres qüestions—, fa un any es varen proporcionar aquests pictogrames. Concretament en disposen el Servei de Consultes Externes, les unitats d’hospitalització, el Servei d’Urgències, la Unitat de Crítics i el Servei de Reanimació. Així mateix, s’ha de destacar que aquest mètode de comunicació és també eficaç per als pacients que no es poden comunicar oralment.

La iniciativa de dotar el personal sanitari de l’Hospital Comarcal d’Inca d’aquest diccionari visual va partir d’un pictograma que es va començar a utilitzar l’any 2005 a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Punta de Europa (a la província espanyola de Cadis), que posteriorment va ser adaptat i presentat al II Congrés de l’Associació Andalusa de Comares per un grup de comares de Cadis i Ceuta. Arran d’aquestes primeres aportacions, el sistema s’ha anat adaptant i implementant en altres hospitals, especialment en aquells —com el d’Inca— on es presta assistència a pacients originaris d’una gran diversitat de països.

Finalment, s’ha de d’assenyalar que la proposta d’incorporar a l’Hospital Comarcal d’Inca aquest mètode de comunicació plurilingüe va partir del col•lectiu d’infermeria, ja que són els professionals de la sanitat sobre els quals recauen principalment la cura i l’atenció constant i la tasca de garantir el benestar dels pacients durant l’estada hospitalària. No obstant això, recordam que aquest Hospital disposa del sistema Dualia, que consisteix en un mòbil traductor a tres bandes (personal sanitari - pacient - traductor).

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:48

Pediàtriques: 00:19

Actualitzat: 16/08/22 10:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001