Logo HCIN

Comissió de Cures d'Infermeria

La Comissió de Cures d'Infermeria de l'Hospital Comarcal d'Inca és l'òrgan col · legiat per a l'estudi i propostes relacionades amb aquesta àrea. Està presidida per la directora d'Infermeria i compta amb una secretària, quatre supervisores d'infermeria, quatre DUI-llevadores o fisioterapeutes-, la coordinadora de qualitat, docència i investigació d'infermeria, quatre auxiliars d'infermeria i un infermer especialista en formació, si els hagués.  Les funcions de la Comissió de Cures d'Infermeria són informar i assessorar, a requeriment de la Junta Assistencial, en totes aquelles matèries d'incidència directa en les activitats de cures del centre sanitari. També analitza i proposa a la Junta Assistencial els programes de millora de la qualitat. A més, elabora informes sobre les matèries que afecten l'activitat de cures del centre sanitari. Proposa mesures tendents a l'actualització dels coneixements, millora assistencial i de coordinació entre els nivells assistencials i assumeix qualsevol altra qüestió establerta en els seus estatuts o que li delegui la Junta Assistencial de l'Hospital Comarcal d'Inca.

 

Comissió d’Atenció a la Dona i a l’Infant
Es constitueix la Comissió d’Atenció a la Dona i a l’Infant de l’Hospital Comarcal d’Inca amb la missió d’oferir una assistència propera a la dona i a l’infant durant l’embaràs, el part i el puerperi, per tal de prestar-los el millor tractament i les cures òptimes des de totes les perspectives possibles.

Comissió de Docència i Formació Continuada
Es constitueix la Comissió de Docència i Formació Continuada de l’Hospital Comarcal d’Inca amb l’objectiu de canalitzar les necessitats del personal i promoure’n la formació rebent i canalitzant tota la informació necessària.


Comissió d’Infeccioses i Política Antibiòtica
La Comissió d’Infeccioses i Política Antibiòtica de l’Hospital Comarcal d’Inca té la missió de conèixer els índexs d’infecció nosocomial i l’ús d’antibiòtics a l’Àrea Hospitalària, establir mesures de prevenció i control de la infecció nosocomial i facilitar l’ús adequat dels antimicrobians.


Comissió Mèdica
Es constitueix la Comissió Mèdica de l’Hospital Comarcal d’Inca amb l’objectiu d’analitzar, elaborar propostes i documents de treball amb relació als contenguts i les funcions que té atribuïdes. La missió de la Comissió és promoure la qualitat assistencial a l’Hospital, entesa com la provisió de serveis mèdics i d’infermeria accessibles, amb un nivell professional òptim, que aconsegueixi l’adhesió i la satisfacció de l’usuari.


Comissió de Participació Ciutadana de l’Hospital Comarcal d’Inca
Es constitueix la Comissió de Participació Ciutadana com a òrgan al qual les corporacions locals puguin traslladar les necessitats i les demandes dels ciutadans, integrada per un representant de cada ajuntament de l’Àrea de Salut de Tramuntana i per la Direcció de l’Hospital.

Nota de premsa


Comitè d’Acció Social
El Comitè d’Acció Social té la finalitat de canalitzar accions, potenciar i promoure activitats socials, culturals i esportives dels treballadors de l’Hospital, debatre qüestions relatives als ajuts d’acció social dirigits als seus professionals, i promoure activitats de solidaritat amb col•lectius de la comarca.


Junta Tecnicoassistencial de l’Àrea de Salut de Tramuntana
Es crea la Junta Tecnicoassistencial com a òrgan col•legiat d’assessorament de la Direcció de l’Hospital pel que fa a l’activitat assistencial, i de participació dels professionals en el mecanisme de presa de decisions que afectin les seves activitats, donant suport tècnic a la Direcció per garantir mínimament el compliment dels objectius establits i la planificació vigent.


Unitat de Valoració Assistencial Sociosanitària (UVASS)
L’UVASS és una unitat interdisciplinària la missió de la qual és valorar les necessitats mèdiques i socials dels pacients ingressats sobre els qui sigui consultada. Com a resultat d’aquesta valoració, proposa la millor ubicació del pacient i serveix d’unitat d’enllaç amb els centres hospitalaris d’estada mitjana i llarga i amb l’atenció primària (equips de suport a l’atenció domiciliària, ESAD).

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:38

Pediàtriques: 00:22

Actualitzat: 29/01/23 06:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001