Gestió i seguiment

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears

Actuacions del Servei de Salut de les Illes Balears en el Programa Operatiu 2014-2020, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Servei de Salut pretén impulsar diverses actuacions que s’inclouen en el Programa Operatiu del FEDER previst per al període 2014-2020 i que estan englobades en l’objectiu temàtic número 2: millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Aquest objectiu temàtic es pot desglossar en alguns de caràcter més específic, com és ara la promoció dels serveis públics digitals, l’alfabetització digital, l’aprenentatge electrònic i la inclusió digital. En aquest sentit, el Servei de Salut prova de desenvolupar el programa operatiu duent a terme les accions següents:

 

 1. Modernitzar els serveis públics per mitjà de les TIC.
 2. Incrementar l’eficiència en la prestació dels serveis públics.
 3. Utilitzar la tecnologia per eliminar la fractura digital.
 4. Incrementar l’ús dels serveis públics electrònics per part dels ciutadans i de les empreses.
 5. Millorar l’eficiència de la política de compres del Sistema Nacional de Salut.
 6. Implantar la salut electrònica.
 7. Impulsar l’ús de la telemedicina i l’aplicació de les TIC.

 

El Servei de Salut està desenvolupant diverses actuacions emmarcades en el Programa Operatiu del FEDER previst per al període 2014-2020.

 

A) Migració del Centre de Processament de Dades a l’Hospital Universitari Son Llàtzer

B) Desenvolupament d’un transport sanitari eficient

 

A) Migració del Centre de Processament de Dades a l’Hospital Universitari Son Llàtzer

 

El Servei de Salut ha dissenyat una estratègia d’ampliació i adequació del Centre de Processament de Dades (CPD) de l’Hospital Universitari Son Llàtzer que anirà acompanyada de la consolidació de la infraestructura allotjada al centre. Això permetrà la migració de la major part de la infraestructura allotjada actualment en el CPD extern cap al CPD de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, amb la qual cosa el transformarà en el nou CPD corporatiu del Servei de Salut.

Per dur a terme la migració cal executar diverses obres i adequar la infraestructura actual. Una vegada consolidada, permetrà no només reduir els costos associats a una infraestructura obsoleta sinó també el risc de caigudes i de discontinuïtat dels serveis. A més, també permetrà reduir els costos associats al lloguer del CPD extern i a mitigar el risc de sobrecostos de migració per canvi de contractes.

La infraestructura informàtica allotjada en el CPD extern i en el CPD de l’Hospital Universitari Son Llàtzer és la responsable del funcionament correcte dels sistemes d’informació crítics per als ciutadans:

 

 • Sistemes d’informació hospitalaris (Hospital Universitari Son Espases, Hospital Universitari Son Llàtzer, Hospital Comarcal d’Inca, Hospital Mateu Orfila, Hospital General, Hospital Psiquiàtric i Hospital Joan March).
 • Sistemes d’informació de radiologia (Hospital Universitari Son Llàtzer, Hospital Comarcal d’Inca i Hospital Mateu Orfila).
 • Sistemes d’informació de laboratori (tots els hospitals del Servei de Salut).
 • Història clínica electrònica de les Illes Balears.
 • En general tots els sistemes d’informació associats als serveis prestats a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

 

Actualment tots els sistemes d’informació corporatius estan allotjats en un CPD extern per mitjà d’una relació contractual de lloguer. La majoria dels sistemes d’informació del CPD de l’Hospital Universitari Son Llàtzer presenten un grau d’obsolescència alt, la qual cosa en fa necessària la modernització tecnològica.

Avui dia, la consolidació i la unificació d’infraestructures de tecnologies de la informació permet utilitzar la infraestructura d’alta densitat en els centres processadors de dades (xassís de servidors blade, cabines d’emmagatzemament d’última generació, etc.), que conjuntament amb l’ús de programari de virtualització permet obtenir els beneficis següents:

 

 • Reducció dels costos elèctrics, ja que es redueix el nombre de dispositius de maquinari en els CPD i s’utilitzen noves dispositius orientats a un consum més baix.
 • Més eficiència en l’operació dels sistemes, cosa que suposa la reducció dels costos de gestió.
 • Reducció de les caigudes en els serveis, ja que s’elimina el risc provocat per l’obsolescència tecnològica.
 • Simplificació de la gestió del parc d’IT i els costos associats.
 • Flexibilitat i escalabilitat de la infraestructura per adaptar-se de la millor manera possible a les necessitats futures del Servei de Salut.
 • Reducció de costos de llicències, atès que es concentren en una única ubicació les aplicacions replicades en diferents ubicacions.

 

Per materialitzar aquests objectius cal dur a terme aquestes accions:

 

 1. Execució d’obres per ampliar el CPD de l’Hospital Universitari Son Llàtzer a fi de poder utilitzar-lo com a nou CPD corporatiu, incloent-hi totes les tasques, els serveis professionals, etc.
 2. Adequació de les infraestructures del CPD de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. Inclou el subministrament, la instal·lació, la posada en marxa i el manteniment de diferents sistemes interns, com l’electrificació, la gestió del centre de dades o el control dels accessos i els sistemes de videovigilància.
 3. Posada en marxa de les infraestructures i dels serveis necessaris per assolir el màxim nivell possible de consolidació del CPD de l’Hospital Son Llàtzer.
 4. Consolidació i migració del CPD extern per mitjà de les infraestructures i dels serveis necessaris.
 5. Adquisició de servidors, d’emmagatzemament i d’electrònica de xarxa.
 6. Comunicacions necessàries per dur a terme la migració.
 7. Formació del personal tècnic del Servei de Salut encarregat de l’operació i de l’explotació del CPD en les noves infraestructures proposades.

 

B) Desenvolupament d’un transport sanitari eficient

 

Es tracta de la connexió a la història clínica des del transport sanitari per mitjà de les mesures següents:

 

 1. Dotar de l’equipament de sistemes d’informació i telecomunicacions els vehicles de transport sanitari urgent i no urgent: l’equipament consisteix en equips de radiocomunicacions, de geolocalització i de comunicació de l’estat del vehicle i dispositius sobre els quals instal·lar aplicacions de gestió per emplenar els informes d’assistència (en el transport sanitari urgent) i de recollida de pacients (en el transport sanitari no urgent).
 2. Implantar un sistema d’informació per a la gestió del transport sanitari no urgent: es tracta de desenvolupar un sistema d’informació per emplenar els informes d’assistència dels diferents perfils que intervenen en l’assistència.

 

L’estat actual de tots els projectes es pot consultar al Portal del Contractant del Servei de Salut.

 

Enllaços d'interès