Gestió i seguiment

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears

Actuacions del Servei de Salut de les Illes Balears en el Programa Operatiu 2014-2020, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Servei de Salut pretén impulsar diverses actuacions que s’inclouen en el Programa Operatiu del FEDER previst per al període 2014-2020 i que estan englobades en els següents objectius temàtics:

 • OBJECTIU TEMÀTIC 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

  Amb la finalitat de respondre a la crisi de salut publica que la COVID-19 provocà en els serveis d'atenció sanitària, el PO FEDER 2014-2020 finança la despesa sanitària lligada a la lluita contra la malaltia en el marc del nou objectiu específic 1.2.4 «Actuacions necessàries per reforçar les capacitats de resposta a la crisi de salut pública provocada per la COVID-19».

   

  La despesa justificada per l’import de 44.161.187,53 € correspon a contractes fets pels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears per a l'adquisició de material sanitari per protegir el personal sanitari i els malalts i evitar els contagis. En concret es tracta de EPI (màscares, guants, protectors de sabates, bates, granotes, pantalles personals), material per fer proves diagnòstiques (tests) i les despeses de transport derivades.

 • OBJECTIU TEMÀTIC 2: millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació

  Aquest objectiu temàtic es pot desglossar en alguns de caràcter més específic, com és ara la promoció dels serveis públics digitals, l’alfabetització digital, l’aprenentatge electrònic i la inclusió digital. En aquest sentit, el Servei de Salut prova de desenvolupar el programa operatiu duent a terme les accions següents:

   

  1. Modernitzar els serveis públics per mitjà de les TIC.
  2. Incrementar l’eficiència en la prestació dels serveis públics.
  3. Utilitzar la tecnologia per eliminar la fractura digital.
  4. Incrementar l’ús dels serveis públics electrònics per part dels ciutadans i de les empreses.
  5. Millorar l’eficiència de la política de compres del Sistema Nacional de Salut.
  6. Implantar la salut electrònica.
  7. Impulsar l’ús de la telemedicina i l’aplicació de les TIC.

Quines són les actuacions que ha fet el Servei de Salut de les Illes Balears en el Programa Operatiu 2014-2020 (FEDER)?


01

ACTUACIÓ

Desenvolupament d'un transport sanitari eficient
Ambulàncies IBSALUT

 • Objectiu

  Dotar de l'equipament necessari quant a sistemes d'informació i telecomunicacions els vehicles de transport sanitari urgent i no urgent. En concret, l'equipament consisteix en equips de radiocomunicacions, de geolocalització i comunicació de l'estat del vehicle i dispositius sobre els quals instal·lar-hi aplicacions de gestió per emplenar els informes d'assistència, en el cas de transport sanitari urgent, i de recollida de pacients, en el cas del transport sanitari no urgent.

  Així, la implantació d'un sistema d'informació per gestionar el transport sanitari no urgent inclou a més el desenvolupament d'un sistema d'informació per emplenar els parts d'assistència dels diferents perfils que intervenen en l'assistència.

 • Import d'adjudicació

  1.438.561,56 € + 33.817,04 € + 56.681,32 € = 1.529.059,92 € (IVA inclòs).

 • Import finançat

  602.774,01 € + 28.014,16 € + 49.024,68 € = 679.812,85 € (IVA inclòs).

 • Data d'adjudicació

  24/05/2016, 08/01/2018 i 27/03/2019

Enllaços a la plataforma de contractació


02

ACTUACIÓ

Gestió integral de prestacions sanitàries
NEFRORED IBSALUT

 • Objectiu

  Implantar diversos sistemes d'informació transversals, així com l'equipament necessari per dur-los a terme, que donin suport a una millor gestió i control de les activitats claus de les prestacions sanitàries, de manera que es millori la qualitat i la seguretat tecnològica i clínica. S'espera una millora en la gestió dels processos sanitaris i incrementar el control en la gestió de les prestacions sanitàries.

 • Import d'adjudicació

  495.479,21 € + 123.318,62 € = 618.797,34 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  16/03/2018 i 27/04/2018

Enllaços a la plataforma de contractació03

ACTUACIÓ

Identificació electrònica de professionals en l'àmbit sanitari
GID IBSALUT

 • Objectiu

  Desenvolupar un projecte d'accés únic als sistemes d'informació del Servei de Salut, la qual cosa requereix alguns treballs d'adequació de les aplicacions per permetre un accés federat amb el directori corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears. 

  L'accés als sistemes d'informació del Servei de Salut ha de ser segur a causa de les dades que contenen, però alhora ha de ser senzill per facilitar la labor dels professionals sanitaris. Per a això és necessari dotar-se de sistemes de gestió d'identitats i de control d'accessos que permetin aconseguir tots dos objectius.

 • Import d'adjudicació

  156.323,66 € (IVA inclòs)

 • Import finançat

  51.046,9 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  17/05/2017

Enllaços a la plataforma de contractació04

ACTUACIÓ

Sistema d'informació de Son Espases – Fase 2
Hospital Universitari Son Espases | IBSALUT

 • Objectiu

  Durant el Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2007-2013 es va posar en marxa un projecte per implantar un sistema d'informació en l'Hospital Universitari Són Espases consistent en la implantació, l'arrencada i el desplegament del sistema d'informació hospitalària entès com el conjunt de solucions informàtiques, així com el maquinari i el programari que aportin una gestió conjunta de les diferents àrees incloent tant la part administrativa com la part assistencial. Aquest projecte es dividia en dues fases clarament diferenciades. La primera fase es va cofinançar amb càrrec al Programa Operatiu 2007-2013 i la segona fase s'ha cofinançat amb càrrec al Programa Operatiu 2014-2020.

  Durant aquesta segona fase s'ha implementat una nova versió del sistema d'informació que consolidarà la utilització de les TIC en la gestió eficient de les prestacions sanitàries, la qual cosa afavorirà la millora dels serveis sanitaris per mitjà de la dotació de les TIC.

 • Import d'adjudicació

  16.998.000,00 € (IVA inclòs)

 • Import finançat

  999.937,89 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  29/09/2009
05

ACTUACIÓ

Contractació d'una xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears i equips associats
Ambulàncies IBSALUT

 • Objectiu

  Davant l'impacte sanitari que es deriva del coneixement precís dels electrocardiogrames obtinguts en els pacients durant l'atenció clínica, especialment la urgent i emergent, es vol implantar un sistema estable i segur d'obtenció, registre, emmagatzematge i visualització a tota la comunitat de les Illes Balears. Aquesta xarxa autonòmica d'electrocardiografia es denominarà d'ara endavant amb l'acrònim RADELEC.

 • Import d'adjudicació

  1.070.850,00 € (IVA inclòs)

 • Import finançat

  535.425,00 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  23/05/2018

Enllaços a la plataforma de contractació06

ACTUACIÓ

Adquisició d'equips d'electrocardiografia i incorporació en la xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears
Ambulàncies IBSALUT

 • Objectiu

  L'abast del projecte RADELEC inicialment va establir la dotació d'equips d'electrocardiografia en els dispositius assistencials que o bé no disposaven del recurs d'electrocardiografia (i es requeria) o bé no permetien integrar-se en una xarxa informàtica i que estiguessin en el límit de la seva vida útil, amb la qual cosa es van concursar i adjudicar 199 d'aquests equipaments. No obstant això, des de l'inici de la licitació, han sorgit necessitats sobrevingudes bé per l'aparició de noves necessitats, bé per avaria greu o irresoluble d'equips previs. Per això i mentre no es completi totalment la reposició del parc obsolet d'electrocardiografia de la comunitat de manera que tots els equips puguin integrar-se i treballar en les condicions de la xarxa, es requereix la incorporació d'un nombre d'equipaments que donin solució a aquestes necessitats al més aviat possible.

 • Import d'adjudicació

  103.674,69 € (IVA inclòs)

 • Import finançat

  51.837,34 €(IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  03/12/2018

Enllaços a la plataforma de contractació07

ACTUACIÓ

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de seqüenciació massiva d'ADN per a la Unitat de Genètica i Genòmica del Servei de Salut amb destinació a la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital Universitari Son Espases
GENIB IBSALUT

 • Objectiu

  S'estima que el 80 % de les malalties rares són d'origen genètic. A causa de l'heterogeneïtat genètica que presenten certes malalties rares, el diagnòstic molecular per tècniques convencionals no permet l'anàlisi en paral·lel de tots els gens potencialment responsables de la malaltia, alhora que constitueix un procés llarg i costós que pot provocar retards que impedeixen als pacients rebre el consell genètic més adequat per tractar la seva patologia. L'aparició de les noves tecnologies de seqüenciació massiva, denominades NGS (Next Generation Sequencing) permet, a un cost assequible, la seqüenciació d' exomes i genomes complets, amb la qual cosa es redueix considerablement el temps de resposta.

 • Import d'adjudicació

   311.576,52 € (IVA inclòs)

 • Import finançat

  155.788,26 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  02/01/2019

Enllaços a la plataforma de contractació08

ACTUACIÓ

Història Clínica Única
BDAC IBSALUT

 • Objectiu

  Concentrar i unificar les infraestructures, aplicacions i serveis TIC augmentant la qualitat del servei i reduint els costos de manteniment dels diferents sistemes existents actualment. Es tracta d'homogeneïtzar la gestió dels centres segons nivells assistencials i centrar la informació clínica del pacient en una única plataforma d'història clínica amb les màximes garanties de seguretat clínica i tecnològica.  
  Es pretén així generalitzar i consolidar l'ús de la història clínica i la identificació de pacients i professionals en el sistema sanitari impulsant l'aplicació de les TIC en la gestió eficient de les prestacions sanitàries.  
  S'instal·laran els equips informàtics i el maquinari necessari per al desenvolupament de la Història Clínica Única, que afavorirà la millora dels serveis sanitaris a per mitjà de la dotació de les TIC.  

 • Import d'adjudicació

  1.610.687,99 € + 4.921.603,01 € + 1.177.454,78 € + 1.255.696,63 € = 8.965.442,41 € (IVA inclòs)

 • Import finançat

  805.345,32 € + 1.845.601,13 € + 588.727,89 € + 627.848,32 € = 3.867.522,66 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  20/11/2017, 26/08/2019, 15/11/2019 i 11/11/2020

Enllaços a la plataforma de contractació09

ACTUACIÓ

Centre de processament de dades (CPD) principal i de suport en l'àmbit de la sanitat
CPD IBSALUT

 • Objectiu

  Implementar infraestructures fiables per suportar els sistemes d'informació sanitaris, de manera que es millora la implantació de l'eSalut, alhora que es millora la qualitat i la seguretat tecnològica i clínica, la qual cosa inclou, per tant, equipament específic, servidors i qualsevol altre tipus de maquinari, així com el programari necessari per a això.

  S'adequarà un CPD principal i un CPD secundari o de suport en ubicacions diferents. Això permetrà la migració de la major part de la infraestructura actualment allotjada en el CPD extern (sota una relació contractual de lloguer) cap al CPD Corporatiu i cap al CPD de l'Hospital Son Llàtzer com a CPD de suport (amb un elevat grau d'obsolescència).

 • Import d'adjudicació

  1.011.327,08 € + 1.821.609,04 € + 561.440,00 € = 3.394.376,12 € (IVA inclòs)

 • Data d'adjudicació

  19/10/2017, 09/05/2018 i 25/07/2019 

Enllaços a la plataforma de contractacióOperacions cofinançades per la Unió Europea al Servei de Salut de les Illes Balears


Enllaços d'interès