¿Qué es el IB-SALUT?

El Servicio de Salud de las Islas Baleares es un ente público que garantiza la asistencia sanitaria en las Islas Baleares

Memòria Pressuposts 2008

Memoria presupuestaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares: año 2008

Els presents pressupost per l'any 2008 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per arribar als objectius en ells plantejats dins el marc d'un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d'universalitat, d'equitat, d'eficiència, de qualitat, d'universalitat, de coordinació institucional, de participació i d'autonomia.

 

Objectius per a l'exercici de 2008

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències han d'emanar d'un procés racional i planificat, basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual dels objectius estratègics del Servei i han de regir els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències de la Comunitat Autònoma.

 

Fruit d'aquest procés de reflexió, es proposen les àrees prioritàries d'actuació següents, de les quals han d'emanar les línies estratègiques o els objectius que ens han de permetre arribar a unes accions concretes.

  1. Organització interna del Servei.
  2. Consolidació dels nous hospitals.
  3. Adaptació de RRHH en Atenció primària a les necessitats actuals i futures.
  4. Millora Sistemes d'informació.
  5. Noves infrastructures.
  6. Reducció de temps d'espera per consultes atenció especialitzada, per proves complementàries i per intervenció quirúrgica.
  7. Desplegament de Pla Socio Sanitari.
  8. Millora de l'atenció en Salut Mental.
  9. Millora de la tecnologia.

 

 

 

 

Accés a la memòria completa de pressuposts 2008