Memoria presupuestaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares: año 2018 - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Memorias anuales

Servicio de Salud de las Islas Baleares

Memòria Pressuposts 2018

Memoria presupuestaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares: año 2018

Els pressuposts per a l'any 2018 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per assolir els objectius que s'hi plantegen en el marc d'un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d'equitat, eficiència, qualitat, universalitat, coordinació institucional, participació i autonomia.

 

Partides Pressupost Despeses Liquidat 2018 Servei Salut Illes Balears


  

Objectius per a l'exercici de 2018

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències s'han desenvolupat elaborant un procés racional i planificat basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual, que han determinat un mapa estratègic (això prové del Pla estratègic del Servei de Salut 2008-2011) que defineix els objectius estratègics que han de regir les  accions concretes i els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències.

 

Aquests objectius s'agrupen en quatre àmbits:

 1. els ciutadans,
 2. els processos interns,
 3. professionals, l'aprenentatge i el coneixement, i
 4. la sostenibilitat i l'eficiència.

 

Per a cadascun d'aquests àmbits, els objectius definits són els següents:

 

A) Els ciutadans:

 1. Els ciutadans com a protagonistes del procés assistencial.
 2. Millorar l'accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials.
 3. Una atenció primària reforçada com a garantia de proximitat als ciutadans.
 4. Aconseguir una atenció personalitzada.
 5. Avançar en l'ús adequat dels dispositius assistencials.
 6. Reforçar el compromís per millorar la salut de la població.

 

B) Processos interns:

 1. Mantenir i avaluar el model de contracte de gestió orientat envers el compromís dels centres amb els objectius estratègics del Servei de Salut.
 2. Comptar amb el suport tècnic adient per a la presa de decisions.
 3. Avaluar la cartera de serveis i explicitar els procediments que s'empren a cada centre, adequant-la a les necessitats de la població.
 4. Aconseguir una comunicació i una cooperació més grans i millors entre els diferents àmbits assistencials.
 5. Fomentar i aprofitar les sinergies internes i externes.
 6. Proporcionar visibilitat i permeabilitat al Servei de Salut.
 7. Promoure la gestió clínica i avançar en la professionalització d'aquesta.
 8. Millorar l'atenció urgent.
 9. Garantir la qualitat i la seguretat dels pacients.
 10. Millorar l'atenció dels ciutadans adequant-la a les necessitats de la població.
 11. Desenvolupar l'estratègia de cronicitat a fi de millorar la sostenibilitat del sistema i millorar la qualitat i la seguretat en l'atenció clínica.
 12. Definir i implementar el pla estratègic de salut mental a fi d'acostar els recursos de salut mental a la comunitat, eliminar l'estigmatització i fomentar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental o en risc de patir-ne en totes les etapes de la vida.
 13. Avançar en el pla d'infraestructures.
 14. Ajustar les compres als processos de contractació reduint els processos en reconeixement de deute.

 

C) Professionals, aprenentatge i coneixement:

 1. Augmentar el lideratge i la professionalització en la gestió sanitària.
 2. Aconseguir l'atracció i la fidelització dels millors professionals.
 3. Avançar en l'estabilització de les plantilles.
 4. Potenciar el desenvolupament dels valors professionals i de la gestió del coneixement.
 5. Avançar cap a un nou Servei de Salut capaç d'orientar estratègicament, donar suport i seguir l'evolució del conjunt del sistema.
 6. Potenciar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació.
 7. Impulsar el progrés, la innovació i l'R+D+I.

 

D) Sostenibilitat i eficiència:

 1. Dissenyar un sistema de finançament prospectiu.
 2. Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari de les Illes Balears.
 3. Aprofundir en l'eficiència en el ús dels recursos.
 4. Aprofundir en l'ús racional dels medicaments.
 5. Vetlar per la disminució de la variabilitat de la pràctica clínica i la reorientació dels recursos emprats en allò que no produeix valor.

 

 

Acceso a la memoria completa de presupuestos IB-SALUT 2018 (sólo disponible v. catalana)