Memorias anuales

Servicio de Salud de las Islas Baleares

Memòria Pressuposts 2010

Memoria presupuestaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares: año 2010

Els pressuposts per a l’any 2010 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per assolir els objectius que s’hi plantegen en el marc d’un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d’universalitat, equitat, eficiència, qualitat, universalitat, coordinació institucional, participació i autonomia.

 

Objectius per a l'exercici de 2010

Les grans línies d' actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències s'han desenvolupat elaborant un procés racional i planificat basat en l' anàlisi crítica i en l'adaptació a l' entorn actual, que han determinat un mapa estratègic que defineix els objectius estratègics que han de regir les accions concretes i els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències.

 

Aquests objectius s'agrupen en quatre àmbits:

 1. el client,
 2. els processos interns,
 3. l'aprenentatge i el coneixement, i
 4. la sostenibilitat i l'eficiència.

 

Per a cadascun d'aquests àmbits, els objectius definits són els següents:

 

A) El client:

 1. La ciutadania com a protagonista del procés assistencial.
 2. Millorar l’accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials.
 3. Una atenció primària reforçada com a garantia de proximitat a la ciutadania.
 4. Aconseguir una atenció personalitzada.
 5. Avançar en l’ús adequat dels dispositius assistencials.
 6. Reforçar el compromís per millorar els nivells de salut de la població.

 

B) Processos interns:

 1. Millorar el compliment dels contractes de gestió.
 2. Augmentar la cooperació entre els nivells assistencials.
 3. Fomentar i aprofitar les sinergies internes i externes.
 4. Proporcionar visibilitat i permeabilitat al Servei de Salut.
 5. Promoure la gestió clínica.
 6. Millorar l’atenció urgent.
 7. Garantir la qualitat i la seguretat dels pacients.
 8. Millorar l’atenció als infants i a les dones.
 9. Impulsar el progrés, la innovació i l’R+D+I.

 

C) Aprenentatge i coneixement:

 1. Augmentar el lideratge i la professionalització dels comandaments intermedis i del personal directiu.
 2. Aconseguir l’atracció i la fidelització dels millors professionals.
 3. Potenciar el desenvolupament dels valors professionals i de la gestió del coneixement.
 4. Avançar cap a un nou Servei de Salut capaç d’orientar estratègicament, donar suport i seguir l’evolució del conjunt del sistema.
 5. Potenciar les tecnologies i els sistemes d’informació i comunicació.
 6. Desenvolupar un pla d’infraestructures. o Planificar el nou hospital de Son Dureta a Son Espases com a referent innovador.

 

D) Sostenibilitat i eficiència:

 1. Dissenyar un sistema de finançament prospectiu.
 2. Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari de les Illes Balears.
 3. Incrementar l’ús racional dels medicaments

 

 

Acceso a la memoria completa de presupuestos IB-SALUT 2010 (sólo disponible v. catalana)