Xarxa pública sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Xarxa pública sanitària

Mitjançant el Decret llei 3/2013, de 14 de juny, es crea de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears com a instrument funcional que amplia els models de col·laboració amb el sector privat d'acord amb els principis d'igualtat, subsidiarietat, complementarietat, optimització i coordinació adequada en l'ús de recursos públics i privats, i tenint en compte les necessitats d'atenció sanitària de cada moment. 

 

La vinculació es realitza mitjançant un conveni singular. 

 

L’objectiu fonamental de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears és la consecució d’una ordenació dels centres vinculats al Servei de Salut de les Illes Balears que permeti la coordinació i la complementarietat adequades dels serveis, l’accés i el gaudi per part dels ciutadans dels serveis més adequats per al diagnòstic i tractament del seu procés, l’homogeneïtzació de les prestacions, així com la distribució i la utilització eficients i eficaces dels recursos econòmics, humans i materials.