Encàrrecs de gestió

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Encàrrecs de gestió

Encomanes a mitjans propis

L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic disposa que els poders adjudicadors poden encarregar l'execució de prestacions a entitats que hagin estat declarades mitjà propi en els seus Estatuts. Aquestes prestacions, que poden ser serveis, subministraments, obres, etc., es realitzaran a canvi d'una tarifa prèviament aprovada i publicada.

El Servei de Salut de les Illes Balears té les encomanes de gestió següents: