Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Mesures que han d’adoptar les persones infectades de COVID-19, que conviuen amb animals

Malgrat que algun estudi científic recent suggereix que determinades espècies animals (moixos i fures) es podrien infectar lleument amb el virus SARS-CoV-2, les evidències científiques actuals indiquen que els animals domèstics no pateixen la malaltia ni transmeten el coronavirus.

Tot i això, i davant la possibilitat que en un futur es demostràs el contrari,s’ha de limitar exposar-los al virus i, per tant, s’han d’aplicar les mesures següents:

Convisc amb un animal de companyia i tinc COVID-19. Què puc fer?

Pautes generals

Evitar la interacció amb l'animal

  • Una persona sana de l’entorn del pacient ha de tenir cura de l’animal.
  • En la mesura de les possibilitats, no s’hi han de compartir espais dins el domicili.
  • S’ha d’evitar acariciar l’animal, abraçar-lo, besar-lo i compartir-hi aliments.

Pautes sobre l'animal

  • S’han d’evitar les sortides a espais públics i, si no és possible, han de ser breus i sense el contacte amb altres animals i persones.
  • Si se n’encarrega una persona externa del domicili, ha d’emprar estris i materials (menjadores, corretges, etc.) diferents de les habituals.

Si el pacient és l’única persona que pot tenir cura de l’animal

A més de les instruccions anteriors, ha de seguir les següents:

  • Ha de rentar-se o desinfectar-se les mans, abans d’interaccionar-hi i després.
  • Ha d’usar mascareta durant el contacte, la manipulació d'aliments, etc.

En aquest cas l ’animal no ha de sortir a la via pública. Només pot sortir a l’exterior si el domicili disposa de terrassa, corral o jardí.

Si no es pot ocupar de l’animal el propietari ni cap persona del seu entorn, ho podeu comunicar al correu electrònic zoonosis@dgsanita.caib.es. Us ajudarem a trobar-hi la millor solució.