Avís legal i responsabilitat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Avís legal i responsabilitat

Revisió: maig de 2019

Molt important: llegiu amb cura aquests capítols d’informació, relatius als temes legals, a les condicions d’accés a l’ús d’aquest portal web.

 

ÍNDEX

 1. Protecció de dades de caràcter personal
 2. Confidencialitat
 3. Ús de galetes
 4. Condicions d'accés i d'ús del portal web
 5. Llicència sobre els contenguts
 6. Exclusió de garantíes i de responsabilitat pel funcionament del portal web i dels seus serveis
 7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

1. Protecció de dades de caràcter personal

El Servei de Salut de les Illes Balears es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personal, en particular la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD, juntament amb la resta de normes de desplegament. Per això, en la seva política de privacitat el Servei de Salut informa els usuaris dels aspectes següents.

Com a responsable dels fitxers o del tractament de les dades de caràcter personal recollits amb la finalitat de prestar els serveis que ofereix en el seu portal web, el Servei de Salut tractarà les dades personals dels usuaris per a les finalitats que s’especifiquen més endavant i ho farà amb la confidencialitat deguda i servant les obligacions que la regulació de la protecció de dades de caràcter personal imposa, amb atenció especial a les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscs als quals estan exposats.

El Servei de Salut informa els usuaris que les dades de caràcter personal recollides en el seu portal web seran tractades i s’incorporaran als corresponents fitxers de dades de caràcter personal que són titularitat del Servei de Salut amb les finalitats següents:

 • Formulari de queixes i suggeriments: en emplenar aquest formulari, la persona titular autoritza el Servei de Salut a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d’incloure-les en el sistema de queixes i suggeriments per a la gestió de les queixes i els suggeriments rebuts per mitjà del portal.
 • Formulari d’anul·lació de cites hospitalàries: en emplenar aquest formulari, la persona titular autoritza el Servei de Salut a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d’incloure-les en els sistemes d’informació de l’hospital per al qual hagi sol•licitat l’anul•lació de la cita i en la història per a la gestió de les cites hospitalàries de l’usuari a l’Hospital.
 • Formularis de sol·licitud d’actualització de dades, de sol·licitud de renovació de la targeta sanitària i de consulta del percentatge d’aportació en la prestació farmacèutica: en emplenar aquests formularis, la persona titular autoritza el Servei de Salut a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d’incloure-les en el sistema d’usuaris del sistema sanitari per proporcionar-li accés als serveis sanitaris i a la prestació farmacèutica del Servei de Salut i als serveis del sistema nacional de salut.
 • Formularis de cita prèvia per a medicina de família i per a infermeria i de sol·licitud de canvi de professional assignat: en emplenar aquests formularis, la persona titular autoritza el Servei de Salut a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d’incloure-les en el sistema d’història clínica de l’atenció primària per a la gestió del seu historial clínic.
 • Presentació telemàtica d’instàncies en els processos de selecció de personal: en presentar telemàticament les instàncies en la borsa general d’ocupació i en els processos de selecció de personal, la persona titular autoritza el Servei de Salut a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d’incloure-les en el sistema de selecció i provisió de personal per a la gestió de processos de selecció i provisió de llocs de treball.

Tot usuari pot accedir a més informació consultant l’Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 18 de juliol de 2011 per la qual es creen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i per la qual es modifiquen fitxers creats mitjançant l’Ordre de 4 de març del 2009 del conseller de Salut i Consum.

Tot usuari dóna consentiment per al tractament i la incorporació de les dades de caràcter personal recollides en el portal web del Servei de Salut amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i dur a terme les actuacions derivades de les finalitats establides.

El Servei de Salut informa els usuaris del portal web que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del tractament i titular dels fitxers on figuren les seves dades de caràcter personal, que és el Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma).

El Servei de Salut no revelarà ni cedirà les dades de caràcter personal dels usuaris del seu portal web a terceres persones, llevat de les que s’exigeixin legalment. En el supòsit que per prestar el servei per al qual s’hagin recollit les dades es requereixi que terceres empreses accedeixin a dades de caràcter personal, aquest accés es farà a l’empara de l’article 12 de la LOPD i el Servei de Salut actuarà amb totes les garanties que la norma exigeix.

2. Confidencialitat

El Servei de Salut garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal dels usuaris del seu portal web, que ha adoptat totes les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa i al tractament donat a les seves dades i que els sistemes d’informació en els quals s’emmagatzemen disposen de les mesures de seguretat exigides en el Reglament de desplegament de la LOPD.

Així mateix, el Servei de Salut garanteix el principi de seguretat en la implantació i l’ús de mitjans electrònics, en virtut del qual s’exigeix almenys el mateix nivell de garantia i seguretat que es requereix per emprar mitjans no electrònics. Més concretament, garanteix la disponibilitat, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, de les informacions i dels serveis que gestioni en l’exercici de les competències habilitades per mitjà dels possibles registres electrònics.

A més, el Servei de Salut garanteix que tota transmissió de les dades de caràcter personal dels usuaris del seu portal web per mitjà de xarxes de telecomunicacions es du a terme per un canal de comunicació segur, de tal manera que queden sempre garantides la intel·ligibilitat i la no-manipulació d’aquestes dades i de la informació transmesa —i, per tant, la confidencialitat i la integritat.

3. Ús de cookies

El Portal del pacient del Servei de Salut i els seus dominis utilitzen cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la seu) per facilitar l’accés al servei electrònic de cita prèvia del Servei de Salut. En concret, s’utilitzen les cookies següents:

Cookie Tipus Temporalitat Titularitat Finalitat Domini del Portal del pacient
Cookies de sesió Tècnica Temporal: 6 mesos Pròpia Emmagatzemar un identificador únic de sessió per facilitar l’accés al servei electrònic de cita prèvia https://porpac.ibsalut.es

 

 

3.1 Acceptació de la política de cookies

El Servei de Salut mostra informació sobre la seva política de cookies al peu de qualsevol pàgina del portal, a fi que tot usuari en sigui conscient. Amb aquesta informació és possible dur a terme les accions següents:

 • Acceptar les cookies: no es tornarà a visualitzar l’avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant aquesta sessió.
 • Modificar la configuració: es pot obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la política de cookies del Servei de Salut i modificar la configuració del navegador per restringir o bloquejar les seves cookies en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies poden resultar reduïdes les funcionalitats del web.

3.2 Com modificar la configuració de les cookies

Es poden restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Servei de Salut o de qualsevol altra pàgina web utilitzant el navegador, però amb cada navegador el mètode és diferent. Normalment, la funció “Ajuda” us mostrarà com fer-ho.

A més, també es pot gestionar el magatzem de cookies al navegador per mitjà d’eines com les següents:

4. Condicions d'accés i ús del portal web

4.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del portal web

Determinades finalitats i certs entorns del portal web requeriran a l’usuari que s’autentiqui i que interactuï per mitjà de qualsevol mecanisme de signatura electrònica reconegut per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, o pel Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, concretament:

 • DNI electrònic
 • Sistema avançat de signatura electrònica, incloent els sistemes basats en certificats electrònics reconeguts i admesos per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Altres sistemes de signatura electrònica, com ara l’ús de claus concertades en un registre previ com a usuari, l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i les condicions que s’hagin determinat.

4.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que qualsevol usuari faciliti mitjançant aquest portal web ha de ser veraç. A l’efecte, tot usuari garanteix l’autenticitat de les dades que consigni en emplenar els formularis necessaris per a la prestació dels serveis. Així mateix, és responsabilitat seva mantenir actualitzada aquesta informació, de manera que correspongui en cada moment a la seva situació real. En tot cas, és l’únic responsable de les dades falses o inexactes que hi consigni i dels perjudicis que causi al Servei de Salut o a terceres persones per la informació que hi faciliti. En aquest cas, el Servei de Salut es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes. D’altra banda, en l’exercici de les seves competències el Servei de Salut pot fer les verificacions necessàries per comprovar l’autenticitat de les dades facilitades pels usuaris.

4.3. Menors d'edat

Per emprar i emplenar els formularis del portal web del Servei de Salut, tot usuari ha de tenir més de 16 anys d’edat. En el supòsit que es requereixi o se sol·liciti algun tipus de servei adreçat a menors de 16 anys, l’han de sol·licitar els seus pares, tutors, representants legals o qui en tengui la pàtria potestat, la qual cosa s’ha d’acreditar a aquest efecte.

4.4 Obligació de fer un ús correcte del portal web i dels serveis

Tot usuari es compromet a utilitzar el portal web i els serveis de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que es posin en coneixement seu, i també de conformitat amb l’ordre públic i amb la moral i els bons costums acceptats generalment.

A l’efecte, els usuaris s’han d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, que vagin contra l’ordenació jurídica, que estiguin prohibits per aquest avís legal, que siguin lesius dels drets o dels interessos del Servei de Salut o de terceres persones, o que d’alguna manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis, dels equips informàtics o de documents, fitxers i tota classe de contenguts emmagatzemats del Servei de Salut.

En particular —a títol merament indicatiu i no exhaustiu—, tot usuari es compromet a no transmetre ni difondre ni posar a disposició de terceres persones informacions, dades, contenguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, tot material que compleixi qualsevol d’aquestes característiques:

 • Que de qualsevol manera sigui contrari als drets fonamentals i a les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta de la legislació, o bé els menyspreï o hi atempti.
 • Que indueixi o inciti a accions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a l’ordre públic o a la llei, a la moral i als bons costums acceptats generalment, o bé que les promogui.
 • Que indueixi o inciti a accions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició, o bé que els promogui.
 • Que incorpori o posi a disposició productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a l’ordre públic o a la moral i als bons costums acceptats generalment, o bé que permeti accedir-hi.
 • Que indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Que indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i per a l’equilibri psíquic.
 • Que sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o els propòsits del comunicant.
 • Que estigui protegit per qualsevol dret de la propietat intel·lectual o industrial, i que l’usuari no hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a l’ús que en fa o pretén fer-ne.
 • Que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Que de qualsevol manera menyscabi el crèdit del Servei de Salut o de terceres persones.
 • Que infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial.
 • Que incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (maquinari i programari) del Servei de Salut o de terceres persones, o bé que puguin fer malbé els documents electrònics i els fitxers emmagatzemats en aquests equips informàtics.

4.5 Obligació de fer un ús correcte dels contenguts

De conformitat amb el que disposa la clàusula anterior, tot usuari es compromet a utilitzar els contenguts posats a disposició en el portal web de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments i instruccions que es posin en coneixement seu, i de conformitat amb l’ordre públic i amb la moral i els bons costums acceptats generalment. S’entenen per contenguts —i aquesta enumeració no té caràcter limitador— els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i la resta d’adjunts audiovisuals o sonors, a més del seu disseny gràfic i els codis font.

En particular, tot usuari es compromet a abstenir-se de dur a terme les accions següents:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra manera, comunicar públicament, transformar o modificar els contenguts, llevat que tengui l’autorització del titular dels drets corresponents o que estigui permès legalment.
 • Suprimir, manipular o, de qualsevol manera, alterar els drets d’autor i altres dades identificatives de la reserva de drets del Servei de Salut o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establit per reconèixer-los.

Els usuaris s’han d’abstenir d’obtenir —i fins i tot d’intentar obtenir— els contenguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a disposició seva o s’hagin indicat a aquest efecte en el portal web o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquest efecte, sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del portal web, dels serveis o dels contenguts.

4.6 Ús dels serveis oferts al portal web de conformitat amb les comunicacions i les notificacions electròniques

El Servei de Salut informa sobre la seva política de comunicacions institucionals basant-se en les directrius següents:

 • En el Servei de Salut, tota comunicació institucional per la via electrònica es regeix per les normes següents:
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999.
  • Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Tota tramesa de comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent es farà havent-ho sol•licitat prèviament o quan la persona destinatària hagi donat consentiment expressament. Aquesta directriu no és aplicable quan hi hagi una relació prèvia en què el Servei de Salut ja hagi obtengut lícitament les dades de contacte de la persona destinatària i les hagi emprades per enviar-li comunicacions que siguin similars a les que inicialment hagin estat objecte de tramitació per l’usuari.
 • El Servei de Salut oferirà a la persona destinatària la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de divulgació institucional i/o promocional, i ho ha de fer per mitjà d’un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de la recollida de les dades com en cada una de les comunicacions que li enviï, és a dir, adreçant una sol•licitud al Servei de Salut (c/ de la Reina Esclarmunda 9. 07003 Palma).
 • La persona destinatària pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per rebre comunicacions promocionals o institucionals simplement notificant la seva voluntat per mitjà d’una sol•licitud una sol•licitud al Servei de Salut (c/ de la Reina Esclarmunda 9. 07003 Palma).
 • Durant la tramitació d’un procediment per mitjans electrònics, la persona interessada pot requerir a l’òrgan corresponent que no li enviï les notificacions successives per mitjans electrònics, sinó qualsevol dels altres mitjans admesos per l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.7. Introducció d’hiperenllaços que permetin accedir al portal web i als serveis

Tot usuari i, en general, tota persona que es proposi establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el portal web ha d’obtenir una autorització prèvia i per escrit del Servei de Salut. Una vegada obtenguda l’autorització, es compromet a complir les condicions següents:

 • L’hiperenllaç només ha de permetre accedir a la pàgina d’inici del portal web o a la pàgina web concreta que el Servei de Salut hagi autoritzat, però no les pot reproduir de cap manera.
 • No es pot crear un marc sobre les pàgines del portal web.
 • No es poden fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Servei de Salut.
 • No es pot declarar ni donar a entendre que el Servei de Salut ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferits o posats a disposició de la pàgina web on s’estableix l’hiperenllaç.
 • A excepció dels signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi no pot contenir cap marca o denominació ni cap nom, rètol d’establiment, logotip o eslògan ni qualsevol altre signe distintiu que pertanyin al Servei de Salut.
 • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no pot contenir informacions ni contenguts il•lícits, contraris a l’ordre públic o a la moral i als bons costums acceptats generalment; tampoc no pot allotjar contenguts contraris a qualsevol dret de terceres persones.
 • El fet d’establir l’hiperenllaç no implica en cap cas que hi hagi relacions entre el Servei de Salut i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni que el Servei de Salut n’accepti o n’aprovi els contenguts o serveis.

5. Llicència sobre els contenguts

Les marques, els noms i els signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal web són propietat del Servei de Salut. Per això no s’ha d’entendre que l’accés al portal web o als seus serveis atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquells.

Així mateix, els contenguts són propietat intel·lectual del Servei de Salut, i per això no s’ha d’entendre que se cedeix als usuaris cap dels drets d’explotació que hi hagi o pugui haver-hi sobre aquests contenguts més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del portal web i dels seus serveis.

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del portal web i dels seus serveis

6.1 Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

El Servei de Salut intentarà garantir la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal web i dels seus serveis, tot i que pot deixar d’estar disponible en períodes molt limitats a causa del manteniment o de les actualitzacions; en aquest cas el Servei de Salut intentarà anunciar prèviament les interrupcions en el funcionament del portal web i dels seus serveis.

6.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels contenguts

El Servei de Salut no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els contenguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris (programari i maquinari) o en els fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El Servei de Salut està eximit —amb tota l’extensió permesa per l’ordenació jurídica— de qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o d’altres elements en els contenguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic en els fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del portal web i de la resta dels seus serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el Servei de Salut està autoritzat a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del portal web i/o de qualsevol dels seus serveis en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, el Servei de Salut advertirà prèviament sobre l’acabament o la suspensió de la prestació del servei del portal web i dels seus serveis.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest avís legal i els serveis prestats en el portal web del Servei de Salut es regeixen per la legislació espanyola en tots i en cada un dels seus aspectes.

Qualsevol relació jurídica derivada de l’ús del portal web del Servei de Salut i aquest avís legal se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a qualsevol consulta, proposta o suggeriment cal adreçar-se per correu postal al Servei de Salut (c/ de la Reina Esclarmunda 9. 07003 Palma).