Logo ASEF

Anàlisi de la satisfacció de les mares durant el treball de part i en el puerperi immediat a l’Hospital Can Misses (Eivissa) [Servei de Salut de les Illes Balears]

El Servei d’Obstetrícia i Ginecologia fa una enquesta a les dones que han donat a llum al nostre Hospital per tal de comprovar-ne el grau de satisfacció sobre el procés de part i el període immediatament posterior. Intentam identificar les àrees de millora a fi de poder introduir canvis en els protocols d’assistència al part. L’enquesta és anònima i voluntària. Clicant en el botó «Hi estic d'acord» donau lliurement la conformitat per participar en l’estudi.

Consideracions ètiques

L’anàlisi compleix els requisits establerts en els articles 8 i 9 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial de el Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

Powered by BreezingForms