Consulta introduint el teu DNI o NIE (amb lletra majúscula i sense espais) els dies de permís per assumptes particulars i els dies addicionals de vacances per antiguitat, que et corresponguin segons el programa SAP RRHH: 

 

DNI o NIE amb lletres i sense espais

 

Sol·licitud de dies addicionals

Per sol·licitar aquests permisos, s'ha d'utilitzar el model de sol·licitud de permisos i vacances de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i marcar el concepte "altres permisos", especificant dins aquest concepte "dies de permís per assumptes particulars per antiguitat" o "dies addicionals de vacances per antiguitat", segons correspongui.

 

Normativa

L'Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de dia 5 de desembre de 2016 relatiu a la calendarització del retorn de drets perduts (BOIB 155/2016) estableix en els punts tercer, quart i cinquè el següent:

 

Tercer.- Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat

A més dels dies de permís per assumptes particulars establerts per la normativa bàsica estatal, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord té dret a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars per antiguitat a partir del sisè trienni que compleixi i a un dia addicional més per cada un dels triennis que compleixi a partir de l’octau.

La concessió d’aquest permís es condicionarà a les necessitats del servei. En el moment del gaudi s’ha de garantir la correcta prestació del servei. La denegació d’aquest permís haurà d’estar degudament motivada.

 

Quart.- Dies addicionals de vacances per antiguitat

A més dels dies de vacances establerts per la normativa bàsica estatal, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord, quan compleixi els períodes de prestació de serveis que s’assenyalen a continuació, té dret als dies addicionals de vacances anuals següents:

a) Un dia hàbil de vacances addicional si tenen quinze anys de servei.

b) Dos dies hàbils de vacances addicionals si tenen vint anys de servei.

c) Tres dies hàbils de vacances addicionals si tenen vint-i-cinc anys de servei.

d) Quatre dies hàbils de vacances addicionals si tenen trenta anys de servei o més.

Aquest dret serà efectiu a partir de l’any natural següent a la data en què es compleixin els períodes de serveis assenyalats en les lletres anteriors d’aquest apartat.

A l’efecte de computar els anys de servei que donen dret als dies addicionals de vacances, s’ha de tenir en compte la totalitat dels serveis prestats en qualsevol administració o entitat pública, reconeguts o acreditats, els quals s’han d’acreditar mitjançant l’aportació del certificat corresponent expedit pel servei de Recursos Humans corresponent.

 

Cinquè.- La recuperació d’aquest dies es durà a terme de manera gradual d’acord amb el calendari següent:

- Any 2018: el 50% dels dies addicionals de permís per assumptes propis que correspondrien segons l’establert al punt tercer i el 50% dels dies que correspondrien segons l’establert al punt quart.

- Any 2019: el 100% dels dies addicionals de permís per assumptes propis que correspondrien segons l’establert al punt tercer i el 100% dels dies que correspondrien segons l’establert al punt quart.

A aquests efectes, el resultat es computarà arrodonint a l’alça, si el primer decimal és igual o superior 5.

Per tant, durant l'any 2019, el personal estatutari dependent d'Atenció Primària de Mallorca tindrà dret al gaudi de:

 

a) Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat, sempre que tingui un mínim de 6 triennis reconeguts (amb efectivitat econòmica) dins l'any 2019 i en els termes que segueixen:

 

Número de triennis

reconeguts 2019

Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat 2019

 

6

 

2

 

7

 

2

 

8

 

3

 

9

 

4

 

10

 

5

 

11

 

6

 

12

 

7

 

13

 

8

 

14

 

9

 

15

 

10

 

b) Dies addicionals de vacances per antiguitat, sempre que l'any 2018 (computat fins el 31 de desembre) tinguin reconeguts o acreditats un mínim de 15 anys de serveis prestats en qualsevol administració o entitat pública i en els termes que segueixen:

 

Anys de servei

l'any 2018

Dies addicionals de

vacances per antiguitat 2019

 

  De 15 a 19 anys

 

1

 

  De 20 a 24 anys

 

2

 

  De 25 a 29 anys

 

3

 

  30 o més anys

 

4

 

 

Atenció al professional

Agenda AP Mallorca

Gener 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31