Informació per a contactes estrets que convisquin amb un cas diagnosticat de COVID-19

 • Atès que heu estat en contacte amb un cas diagnosticat de COVID-19 durant el període en què es transmet —que comença 48 hores abans que apareguin símptomes—, sou un contacte de risc.
 • Durant un període de 10 dies heu de vigilar si apareix qualsevol símptoma de la malaltia (en particular febre, tos o dificultat respiratòria). En aquest cas, demanau cita al vostre centre de salut telefonant al 971 437 079 o al 902 079 079. Només si els símptomes són greus, telefonau al 061.
 • Al llarg d'aquests 10 dies heu de seguir les indicacions següents:
  • Quedau a casa durant almenys 10 dies des de l'últim dia en què vàreu tenir contacte amb el cas. Heu d'estar localitzable durant tot el període de seguiment.
  • Us heu de prendre la temperatura dues vegades al dia en aquests horaris:
   • Entre les 8 i les 10 del matí.
   • Entre les 8 i les 10 de la nit.
  • Rentau-vos les mans sovint amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o manipular mocadors que hagi usat per tapar-se la boca. També podeu utilitzar una solució hidroalcohòlica.
  • Durant el període de vigilància, no heu de prendre medicaments per baixar la febre sense supervisió del vostre equip sanitari, per evitar emmascarar i retardar la detecció de la febre.
  • Sempre que sigui possible cada convivent ha d'estar en una habitació d'ús individual, diferent a la del pacient, restringint el nombre de sortides, i ha de tenir el mínim contacte possible amb aquest. Sobretot, evitau el contacte directe amb els seus fluids corporals —especialment de la boca o les secrecions respiratòries— i femta. 
 • El pacient pot comunicar-se amb els convivents amb el telèfon mòbil o un intercomunicador.
 • Si és possible, heu de dur un registre diari d'entrada i sortida de les persones que accedeixin a l'habitació.
 • Si és imprescindible que el pacient vagi a les zones comunes de la casa, ha de dur posada la màscara quirúrgica i rentar-se les mans abans de sortir de l'habitació.
 • Ventilau les zones comunes de la casa sovint i sempre després que el pacient hagi estat en una estància.
 • No heu de compartir amb el pacient objectes d'ús personal (raspall de dents, tassons, plats, coberts, tovalloles, etc.).
 • Rentau-vos les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el pacient o el seu entorn immediat.
 • No convideu ni permeteu que entrin visites a casa.
 • Si teniu mascotes a casa, intentau mantenir-les allunyades del pacient.
 • No interrompeu la quarantena fins que us telefonin per donar-vos l'alta.

     Mesures de protecció específiques per a persones cuidadores de casos confirmats

 • Cal procurar que només una persona cuidi el pacient. A més, no pot tenir factors de risc de complicacions per la COVID-19: malalties cròniques cardíaques, pulmonars, renals, immunodepressió, diabetis o embaràs.
 • El pacient ha de dur posada una màscara quirúrgica quan la persona cuidadora estigui a prop.
 • La persona cuidadora ha d'extremar les mesures de precaució cada vegada que contacti amb el pacient o amb els seus fluids (sang, femta, orina, vòmits, saliva…). Per això ha de seguir les indicacions següents: 
  • Màscara quirúrgica: no ha de tocar la màscara mentre la dugui posada. Si es mulla o es taca de secrecions, s’ha de canviar immediatament. Després d'usar-la, s’ha de tirar en un contenidor de residus amb tapadora i rentar-se les mans.
  • Guants d'un sol ús: ha de dur-los posats per a qualsevol contacte amb les secrecions del pacient. Després d'usar-los, els ha de tirar en un contenidor de residus amb tapadora i rentar-se les mans.
  • S’ha de rentar les mans sovint amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el pacient o el seu entorn immediat.

 

Per a qualsevol dubte sobre la COVID-19:

INFOCOVID: 900 100 971

            INFOCOVID PEDIÀTRIC (0-18 anys): 900 700 222     

 

Versió pdf