El resident pot realitzar durant 2 mesos (preferentment com a màxim en 2 llocs diferents) rotacions per a diferents serveis, centres o hospitals de Mallorca adscrits a la UDMAFyC (rotació electiva) o per centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en l'acreditació atorgada a la UDMAFyC (rotació externa).

Dels tres mesos de rotació rural es pot realitzar fins a un màxim de 2 mesos d'aquesta rotació en centres o dispositius nacionals no acreditats en la UDMAFyC.

Són considerades com un instrument de formació que s'ha d'utilitzar per a l'ampliació de coneixements o l'aprenentatge de tècniques no practicades en el centre o unitat i que segons el programa de formació sigui necessari o complementari a aquest.

 

 

ROTACIONS SELECTIVES


Durant el tercer any de residència el resident pot realitzar durant 2 mesos i preferentment com a màxim en 2 llocs diferents, rotacions per a diferents serveis, centres o hospitals de Mallorca adscrits a la UDMAFyC.

Les rotacions electives permeten ajustaments de competència o realitzar formació complementària. Es realitzaran al finalitzar el tercer any, abans que el resident iniciï la seva estada al centre de salut. Si el tutor i el resident no consideren necessària la seva realització el resident s'incorporarà al centre de salut.

Aquestes rotacions no poden interferir en la capacitat docent dels diferents serveis on roten els residents que porten a terme el seu itinerari formatiu.
Les rotacions han de sol·licitar-abans dels últims tres mesos del segon any de residència i s'han de dur a terme durant el tercer any de residència.

Les condicions per sol·licitar aquest període són les següents:

 • El resident ha d'haver complert el 80% del programa teòric obligatori durant la residència.
 • La rotació ha de proposar-la sempre el tutor del resident del centre de salut, qui ha d'omplir la sol·licitud (annex VII) explicant els objectius que es pretenen, justificant la raó per la qual es vol fer la rotació. Un cop emplenada i signada pel tutor del resident ha de lliurar-se a la UDMAFyC que la presentarà a la Comissió de Docència perquè doni la seva conformitat.

Un cop completada la rotació electiva el resident té l'obligació de presentar a la Comissió de Docència una memòria que descrigui la formació rebuda i l'impacte que suposa en el seu procés formatiu i l'avaluació del tutor i del resident.

 

 

ROTACIONS EXTERNES


Durant el tercer any de residència el resident pot realitzar durant 2 mesos i preferentment com a màxim en 2 llocs diferents, rotacions per centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en l'acreditació atorgada a la UDMAFyC.
Han de ser proposades pel tutor del resident, qui ha d'omplir la sol·licitud (annex VII) amb especificació dels objectius que es pretenen, que s'han de referir a l'ampliació de coneixements o l'aprenentatge de tècniques no practicades en els dispositius de la UDMAFyC i que segons el programa de formació són necessàries o complementàries d'aquest.
Han de realitzar-se preferentment en centres acreditats per a la docència o en centres nacionals o estrangers de reconegut prestigi.
Aquestes rotacions no poden interferir en la capacitat docent dels diferents serveis on roten els residents que porten a terme el seu itinerari formatiu.
Perquè sigui autoritzada per la Conselleria de Salut, s'ha d'haver complert el 100% del programa teòric del Pla Transversal Comú.
Les rotacions han de sol·licitar-se abans dels últims tres mesos del segon any de residència i s'han de dur a terme durant el tercer any de residència.

Les condicions per sol·licitar aquest període són les següents:

 • El resident ha d'haver complert el 80% del programa teòric obligatori durant la residència i les avaluacions de totes les rotacions han hagut de ser positives.
 • La rotació ha de proposar-la sempre el tutor del resident del centre de salut, qui ha d'omplir la sol·licitud (annex VII) explicant els objectius que es pretenen, justificant la raó per la qual es vol fer la rotació i facilitant les dades del servei extern ( nom de la persona, organisme, adreça, telèfon, fax i correu electrònic) per poder contactar amb ell i tramitar la sol·licitud. Un cop emplenada i signada pel tutor del resident ha de lliurar-se a la UDMAFyC que la presentarà a la Comissió de Docència perquè doni la seva conformitat.
 • S'hi ha d'adjuntar a més una carta d'acceptació o, si no un email o carta de contacte "informal" a espera de la carta d'acceptació oficial de la Comissió de Docència de destinació (o òrgan equivalent).

Un cop completada la rotació externa, el resident té l'obligació de presentar a la Comissió de Docència una memòria que descrigui la formació rebuda i l'impacte que suposa en el seu procés formatiu i l'avaluació del tutor i del resident.

El resident que faci una rotació externa té els drets següents:

 • Percebre els ingressos corresponents a la seva nòmina.
 • Percebre els ingressos corresponents a les guàrdies o l'atenció continuada que dugui a terme al centre de rotació.
 • Sinó realitza guàrdies durant la rotació externa ha de fer guàrdies extra durant els mesos previs o posteriors a la rotació per complir amb el mínim nombre d'hores de guàrdia d'aquest any. En cap cas s'ha de superar el nombre màxim d'hores de guàrdia permès en còmput semestral (Nota interna del servei de salut 18/10/2012)

 

 

ROTACIONS EXTERNES RURALS


Durant el tercer any de residència el resident pot realitzar durant un màxim de 2 mesos, rotació rural en centres o dispositius no acreditats en la UDMAFyC.
Han de ser proposades pel tutor del resident, qui ha d'omplir la sol·licitud (annex VII).
Han de realitzar-se en centres nacionals, preferentment acreditats per a la docència.
Perquè sigui autoritzada per la Conselleria de Salut, s'ha d'haver complert el 100% del programa teòric del Pla Transversal Comú.
Les rotacions han de sol·licitar-abans dels últims tres mesos del segon any de residència i s'han de dur a terme durant el tercer any de residència.

Les condicions per sol·licitar aquest període són les següents:

 • La rotació ha de proposar-la sempre el tutor del resident del centre de salut, qui ha d'omplir la sol·licitud (annex VII) facilitant les dades del servei extern (nom de la persona, organisme, adreça, telèfon, fax i correu electrònic) per poder contactar amb ell i tramitar la sol·licitud. Un cop emplenada i signada pel tutor del resident ha de lliurar-se a la UDMAFyC que la presentarà a la Comissió de Docència perquè doni la seva conformitat.
 • S'hi ha d'adjuntar a més una carta d'acceptació o, si no un email o carta de contacte "informal" a espera de la carta d'acceptació oficial de la Comissió de Docència de destinació (o òrgan equivalent).

Un cop completada la rotació externa rural, el resident té l'obligació de presentar a la Comissió de Docència una memòria que descrigui la formació rebuda i l'impacte que suposa en el seu procés formatiu i l'avaluació del tutor i del resident.

El resident que faci una rotació externa rural té els drets següents:

 • Percebre els ingressos corresponents a la seva nòmina.
 • Percebre els ingressos corresponents a les guàrdies o l'atenció continuada que dugui a terme al centre de rotació.
 • Si no realitza guàrdies durant la rotació externa ha de fer guàrdies extra durant els mesos previs o posteriors a la rotació per complir amb el mínim nombre d'hores de guàrdia d'aquest any. En cap cas s'ha de superar el nombre màxim d'hores de guàrdia permès en còmput semestral (Nota interna del servei de salut 18/10/2012)

 

Agenda AP Mallorca

Abril 2021
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30