Les rotacions externes són rotacions per centres o dispositius docents no previstos en el programa de formació ni en l'acreditació atorgada a la Unitat Docent. Són considerades com un instrument de formació que cal utilitzar de manera excepcional, tan sols quan sigui necessari completar algun aspecte del programa que no es pugui oferir des de la UDMAFiC o quan aquesta rotació permeti la millora del resident d'atenció familiar i comunitària.

Durant els tres primers mesos del segon any de residència d'IIR i del tercer any de residència de MIR, el tutor del resident pot sol·licitar que aquest faci una rotació de fins un mes de durada (com a màxim en dos dispositius) als hospitals adscrits a la UDMAFiC, als centres de salut de Mallorca, en altres dispositius docents o bé rotacions externes.

Les condicions per sol·licitar aquest període són les següents:

  • El resident ha d'haver complit el 80 % del programa teòric durant la residència i totes les avaluacions de les rotacions han de ser positives.
  • La rotació l’ha de proposar sempre el tutor del resident del centre de salut, que ha d’emplenar la sol·licitud de rotació explicant-ne els objectius. Una vegada signada pel tutor, s’ha d’entregar a la UDMAFyC, que la presentarà a la Comissió de Docència perquè hi doni conformitat.

Una vegada completada la rotació, el resident té l’obligació de presentar a la Comissió de Docència una memòria que descrigui la formació rebuda i també l’avaluació del tutor i del resident.

La rotació ha de ser útil per a la formació del resident i necessària segons el programa, i no ha de ser possible fer-la dins del programa de l’especialitat a la UDMAFiC:

  • S’ha de dur a terme a centres o hospitals amb acreditació docent i/o que siguin de prestigi.
  • Ha de servir per ampliar tècniques o coneixements no aplicats al centre d’origen.
  • Perquè la Conselleria de Salut l’autoritzi, s’ha d’haver complit el programa teòric del pla transversal comú.
  • Si en qualsevol moment del període formatiu es detecta una deficiència (per part del seu tutor, per inassistència a cursos, per avaluacions suspeses, etc.) la Comissió de Docència podria denegar la rotació externa pendent encara que ja l’hagi aprovat.

El resident que faci una rotació externa té els drets següents:

  • Percebre els ingressos corresponents a la seva nòmina.
  • Percebre els ingressos corresponents a les guàrdies o l’atenció continuada que dugui a terme al centre.
  • Si un resident té programada una rotació externa, ha de complir el nombre mínim d’hores de guàrdia que s’hagin de fer aquell any; per tant, ha de fer una guàrdia extra cada mes durant els mesos precedents o posteriors a la rotació. Això no ha de suposar en cap cas que se superi el nombre màxim d’hores de guàrdia permès en còmput semestral (segons la Nota interna del Servei de Salut de 18/10/2012).

 

Agenda AP Mallorca

Juny 2019
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30