Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: FEA Traumatologia

Exp: ASEF 07_18

Convocatòria: BOIB: núm. 158 (18/12/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 14/01/2019

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 30/01/2019

Publicació llista provisional de mèrits:

Publicació llista definitiva de mèrits:

Publicació llista provisional de puntuacions totals:

Publicació llista definitiva de puntuacions totals:

Dades Generals

Categoria: Metge d'Urgència Hospitalària

Exp: ASEF 01_18

Convocatòria: BOIB: núm. 112 (11/09/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 05/10/2018

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 26/10/2018

Publicació llista provisional de mèrits: 16/11/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 27/11/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 30/11/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 12/12/2018

 

Dades Generals

Categoria: Tècnic/a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

Exp: ASEF 04_18

Convocatòria: BOIB: núm. 100 (14/08/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 05/10/2018

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 26/10/2018

Publicació llista provisional de mèrits: 07/11/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 19/11/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 13/12/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 09/01/2019

 

Dades Generals

Categoria: Facultatiu Especialista en Traumatologia

Exp: ASEF 03_18

Convocatòria: BOIB: núm. 83 (05/07/2018)

Resolució declaració deserta: 05/09/2018

 

Datos Generales

Categoría: Facultativo Especialista en Reumatología

Exp: ASEF 05_18

Convocatoria: BOIB: núm. 83 (05/07/2018)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos: 01/08/2018

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos: 27/08/2018

Publicación lista provisional de méritos reconocidos: 26/10/2018

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos: 16/11/2018

Publicación lista provisional puntuación total: 11/03/2019

Publicación lista definitiva puntuación total: