imagen

 

Llei de protecció de dades: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), la naturalesa i el règim jurídic, les funcions i l’organització interna, i la potestat d’inspecció que té.

Llegeix més: Butlletí n.º 33 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: moviment internacional de dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU analitzarem la regulació de les transferències internacionals de dades, quins requisits han de complir, quines excepcions habiliten la transferència i quines són les decisions de la Comissió Europea en aquest sentit, amb menció a les entitats adherides als acords de port segur amb els Estats Units.

Entenem per transferència internacional de dades el tractament que suposa una transmissió de les dades fora del territori de l’Espai Econòmic Europeu, independentment que sigui una comunicació de dades o un tractament de dades per compte d’un responsable establert al territori espanyol.

Llegeix més: Butlletí n.º 32 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: comunicació de dades entre administracions públiques

En el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU vàrem donar a conèixer els requisits per crear, modificar i suprimir fitxers de titularitat pública. En aquest número tractarem sobre la “comunicació de dades entre administracions públiques”, regulada en l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Aquest article s’ha d’entendre conjuntament amb l’article 6 (“Consentiment de l’afectat”) i amb l’article 11 (“Comunicació de dades”) de la mateixa LOPD, sobre els quals hem tractat en butlletins anteriors.

Llegeix més: Butlletí n.º 31 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: creació, modificació i supressió de fitxers

En el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU analitzàrem el concepte de fitxer com a ‘tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal’. En aquest número veurem els requisits per crear, modificar i suprimir fitxers de titularitat pública.

Llegeix més: Butlletí n.º 30 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: el concepte de fitxer

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU introduïm el concepte de fitxer, i en els números següents continuarem amb els conceptes relacionats amb la creació, la modificació o la supressió de fitxers.

Llegeix més: Butlletí n.º 29 - any 2014