imagen

 

Llei de protecció de dades: els codis tipus

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU presentam els codis tipus, que tenen l’objecte d’adequar allò que la normativa sobre protecció de dades estableix (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre) pel que fa a les peculiaritats dels tractaments que els donen qui s’adhereixen a aquests codis.

Llegeix més: Butlletí n.º 38 - any 2015

imagen

 

Llei de protecció de dades: fitxers i registre de població de les AAPP

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer el règim dels fitxers i el registre de població de les administracions públiques que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en la disposició addicional segona.

Llegeix més: Butlletí n.º 37 - any 2015

imagen

 

Llei de protecció de dades: règim d’infraccions i sancions

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer el règim d’infraccions i sancions que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), fent menció especial al règim d’infraccions de les administracions públiques, a la prescripció del procediment sancionador i a la potestat d’immobilització de fitxers.

Llegeix més: Butlletí n.º 36 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: òrgans i fitxers de les comunitats autònomes

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer els òrgans de supervisió i control d’àmbit autonòmic, que actualment són només dos: l’Agència Basca de Protecció de Dades (DBEB-AVPD) i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

En el núm. 33 del BUTLLETÍ INFORMATIU vàrem donar a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i en aquest presentam els òrgans que poden exercir algunes competències específiques de l’AEPD en el seu àmbit territorial, és a dir, a la seva comunitat autònoma. Aquests òrgans tenen la consideració d’autoritats de control i tenen garantides plena independència i objectivitat en l’exercici de les seves funcions.

Llegeix més: Butlletí n.º 35 - any 2014

imagen

 

Aprovat el nou Codi de bones pràctiques

El director general del Servei de Salut ha dictat la Circular 1/2014, de 18 d’agost, per la qual s’aprova el nou Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal.

Llegeix més: Butlletí n.º 34 - any 2014