imagen

 

Què és el RGDP?

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquest tipus de reglaments europeus, des de la seva entrada en vigor i aplicació, es converteixen en una norma aplicable directament en tota la Unió, com si d'una norma nacional més es tractàs, i amb la particularitat que les seves disposicions prevalen sobre les normes de dret intern que siguin contràries a ells.

En aquest sentit, qualsevol empresa establerta o amb negocis a la Unió Europea, s'haurà de sotmetre a aquesta normativa.

Què es pretén amb aquest Reglament? D'una banda, facilitar i garantir l'accés dels ciutadans de la Unió Europea a les seves dades, eliminant ambigüitats i dotant-los de més drets. I per l'altre costat, controlar com les organitzacions emmagatzemen, tracten i utilitzen aquestes dades.

Llegeix més: Butlletí n.º 57 - any 2018

imagen

 

Cursos bàsics de seguretat

Els professionals requereixen cada vegada més l’ús de sistemes d’informació per acomplir les seves funcions. I cada vegada els actius d’informació del Servei de Salut s’exposen a més amenaces.

Imatge 1 butlletí

Des de la protecció de les dades de caràcter personal fins a la protecció d’un sistema informàtic, tots els empleats hauríem de tenir certes nocions sobre els diferents vessants de la seguretat de la informació depenent de la nostra àrea d’especialitat o del nivell d’exposició a aquestes amenaces.

Per això, com a part del Pla de Formació i Conscienciació 2017-2018 oferit per l’Oficina de Seguretat, durant els darrers mesos s’han impartit diverses sessions formatives presencials a diferents gerències del Servei de Salut. Però, per a qui vulgui ampliar coneixements sobre aquesta matèria, presentam uns quants cursos bàsics i gratuïts.

Llegeix més: Butlletí n.º 56 - any 2018

imagen

 

Seguretat: galetes informàtiques (cookies)

Actualment, Internet és un dels sectors més rendibles de l’economia arreu del món, més concretament el de la publicitat en línia. I és que, per mitjà dels dispositius d’emmagatzematge anomenats “galetes informàtiques” (cookies) i la recuperació de dades, els prestadors de serveis obtenen dades relacionades amb els usuaris, que posteriorment utilitzen per prestar serveis concrets, servir publicitat o com a base per desenvolupar millores o nous productes i serveis.

Llegeix més: Butlletí n.º 55 - any 2018

imagen

 

Xifratge de dispositius

 

Dispositius mòbils

Hi ha molts de tipus de dispositius mòbils. Fins fa poc, a les empreses s’utilitzaven els ordinadors portàtils, però actualment gairebé tots els empleats empren telèfons intel·ligents (smartphones), per a ús tant personal com corporatiu, i també hi ha una tendència creixent en l’ús de tauletes (tablets).

Llegeix més: Butlletí n.º 54 - any 2018

imagen

 

Campanyes de programari maliciós i enginyeria social

En els darrers mesos hem detectat diverses campanyes d’atacs informàtics per infectar el vostre ordinador a fi d’aconseguir accedir-hi i xifrar les dades, amb l’objectiu d’exigir posteriorment un rescat per recuperar-les.

Llegeix més: Butlletí n.º 53 - any 2017