Dades Generals

Categoria: Tècnic titulat superior en biologia

Exp: SSCC-1/2017

Convocatòria: BOIB núm. 87 (de 18/07/2017)

Relació provisional d'admesos i exclosos: 23/10/2017

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All