Dades Generals:

Categoria: FEA Pediatria

Exp: MEN-8/15

Convocatoria: BOIB NUM 167 de 12 de novembre de 2015

Publicada modificació composició tribunal: 18/01/2016

Publicat llistat d'admesos i exclosos provisional : 29/02/2016

Publicat llistat d'admesos i exclosos definitiu : 13/06/2016

Publicat canvi membre Comissió Selecció: 05/07/2016

Pubicat llistat provisional de merits reconeguts: 16/08/2016

Pubicat llistat definitiu de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All