Benvingut a la carrera professional

Tota la informació de la carrera professional

La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que el principi de transparència ha d’informar l’actuació administrativa, principalment en matèria de contractació pública, i disposa que els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que n’integren el sector públic instrumental han de publicar determinada informació en el perfil de contractant. Pel que fa als ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, també recull algunes obligacions en aquest sentit.

Amb la finalitat de convertir-se en un portal únic d’accés a les licitacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a altres plataformes de contractació i a altres perfils de contractant estatals, autonòmics o locals, es preveu publicar a la Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els perfils de contractant de l’administració autonòmica i dels ens que n’integren el sector públic instrumental, i també enllaços a altres serveis d’informació similars d’àmbit estatal, autonòmic o local.

Per tant, la Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es configura com l’aplicació electrònica dels serveis de contractació pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma amb la finalitat d’oferir un punt de referència únic i complet a la ciutadania respecte de l’activitat contractual dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la dels ens que n’integren el sector públic instrumental, subjecta a les normes de contractació del sector públic.

Per això, les persones interessades trobaran la informació sobre publicitat dels procediments de contractació a la pàgina web http://www.plataformadecontractacio.caib.es (S'obrirà en una finestra nova).