El Servei de Salut no exclourà cap candidat de les borses de treball per no haver presentat el certificat de coneixements de català

Recentment s’han publicat quatre llistes, dues de definitives i dues de provisionals, relatives a quatre categories de tècnics especialistes (radiodiagnòstic, laboratori, radioteràpia i anatomia patològica). Pel que fa a les categories de radioteràpia i d’anatomia patològica, una vegada publicades les llistes definitives i vençut el termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació, atenent les necessitats assistencials el Servei de Salut incorporarà tots els candidats que no hagin acreditat la capacitació lingüística i obrirà un termini per presentar documentació.

Amb relació a les categories de laboratori i de radiodiagnòstic, de les quals ja s’han publicat les llistes provisionals, se’n publicaran les llistes definitives amb el mateix procés seguit per a les altres dues categories. Per tant, una vegada completat el procés també s’incorporaran tots els candidats que no hagin acreditat la capacitació lingüística.

En totes les convocatòries de personal sanitari que es publiquin després de l’aprovació del Decret 8/2018, de 23 de març, s’admetran directament tots els candidats que compleixin els requisits encara que no tenguin el certificat de coneixements de català. És a dir, les convocatòries de borses que es publiquin després de l’aprovació del Decret 8/2018 estaran regulades per aquest; per tant, els candidats no estaran obligats a presentar cap certificat de català.