En data de 30 de setembre s’ha reduït un 1,04 % la llista d’espera quirúrgica i ha augmentat un 7,4 % la de consultes

El Servei de Salut posa en marxa un pla per reduir el temps que esperen els pacients per ser operats o per ser atesos per l’especialista

L’objectiu principal del pla és reduir a zero el nombre de persones que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica o més de dos mesos per a una consulta

Els hospitals autoconcertaran l’activitat extraordinària amb els mateixos professionals dels centres per corregir la tendència

En el darrer any, l’espera per una prova radiològica ha davallat a la meitat

El Servei de Salut ha posat en marxa un pla per reduir el temps que esperen els pacients per ser operats o per ser atesos per l’especialista. Aquest programa dissenyat pel Servei de Salut pretén corregir la tendència a l’alça i reduir els temps de demora. Es fonamenta en cinc eixos: la millora de l’eficiència de la gestió dels recursos en la jornada ordinària; l’autoconcertació, que permetrà als mateixos professionals fer les intervencions quirúrgiques i les consultes amb l’especialista en la jornada extraordinària; la millora resolutiva de l’atenció primària; l’impuls de l’atenció als pacients crònics i, si escau, l’aprofitament dels hospitals sense ànim de lucre de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears.

imagen

Evolució de la llista d’espera quirúrgica
Gràfic 1. Evolució de la llista d’espera quirúrgica.

El pla té com a objectiu reduir les llistes d’espera dels hospitals públics de les Illes Balears. En data de 30 de setembre de 2015, 13.763 pacients estaven pendents d’una intervenció quirúrgica, un 1,04 % menys que l’any anterior, en què n’estaven a l’espera 13.908 persones. La mitjana del temps de demora ha augmentat un 6,3 %, ja que ha passat dels 110,1 dies de l’any 2014 als 117,05 d’enguany. Un dels objectius del Servei de Salut és reduir el nombre de persones que esperen més temps, tenint en compte que, del nombre total de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, 2.847 (el 20,6 %) esperen més de 180 dies.

Centres hospitalaris Nombre de pacients
Hospital Universitari Son Espases 4.532
Hospital Son Llàtzer 3.374
Hospital de Manacor 1.599
Hospital Comarcal d’Inca 1.082
Hospital General Mateu Orfila 1.314
Hospital Can Misses 1.345
Hospital de Formentera 20
Hospital Sant Joan de Déu 290
Hospital de Creu Roja 142
Policlínica Miramar 65
TOTAL 13.763

Taula 1. Nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, per hospitals.


D’altra banda, en el 96,74 % dels casos (13.320) en què els pacients esperaven per una operació es tractava d’una patologia de prioritat normal o baixa. En el 3,2 % restant (443) esperaven per una patologia de prioritat preferent.

Pacients en la llista d’espera quirúrgica, per prioritats Gràfic 2. Pacients en la llista d’espera quirúrgica, per prioritats.

En els casos de les intervencions oncològiques de prioritat 1 (carcinoma de pròstata, carcinoma de bufeta, càncer gàstric, càncer de còlon, etc.) la detecció, el diagnòstic i el tractament es completen en una mitjana de 21,73 dies.

Davalla en 23,1 dies el temps de demora per a una consulta amb l’especialista

El 30 de setembre de 2015 hi havia 61.496 pacients pendents d’una cita amb l’especialista. Aquesta xifra suposa un augment d’un 7,4 % respecte als 57.255 pacients que n’estaven a l’espera l’any passat. No obstant això, ha davallat un 20 % el temps de demora (23,1 dies), ja que ha passat d’una mitjana de 113,14 dies l’any passat a 90,4 dies enguany.

Evolució de la llista d’espera de consultes Gràfic 3. Evolució de la llista d’espera de consultes.

Del nombre total de consultes, 13.299 (21,6 %) corresponien a l’especialitat d’oftalmologia, 12.644 (20,5 %) a la de traumatologia i cirurgia ortopèdica, 6.042 (9,8 %) a la de l’aparell digestiu, 4.950 (8 %) a la de dermatologia i 4.855 (7,8 %) a la d’otorinola¬ringologia.

Centres hospitalaris Nombre de pacients
Hospital Universitari Son Espases 12.182
Hospital Son Llàtzer 16.758
Hospital de Manacor 11.543
Hospital Comarcal d’Inca 11.110
Hospital General Mateu Orfila 3.407
Hospital Can Misses 5.856
Hospital de Formentera 250
Hospital Sant Joan de Déu 81
Hospital de Creu Roja 303
Policlínica Miramar 6
TOTAL 61.496

Taula 2. Nombre de pacients que esperen especialista, per hospitals.


Els deu processos quirúrgics més freqüents són els següents: facoemulsificació i aspiració de cataracta (2.169), extirpació de lesió de pell (1.623), colecistectomia laparoscòpica amb làser (689), lligadura i extirpació de venes varicoses de les extremitats inferiors (581), reparació d’hèrnia inguinal (549), substitució total de genoll (531), altres extraccions quirúrgiques de dents (423), alliberament de túnel carpià (415), artroscòpia de genoll (410), i circumcisió (368).

Centres hospitalaris Nombre de pacients
2014 2015
Hospital Universitari Son Espases 17.993 7.239
Hospital Son Llàtzer 17.648 16.246
Hospital de Manacor 6.269 2.233
Hospital Comarcal d’Inca 4.084 3.852
Hospital General Mateu Orfila 3.408 4.939
Hospital Can Misses 1.210 4.546
Hospital de Formentera 3 5
Hospitals concertats 550 808
TOTALS 51.165 39.868

Taula 3. Nombre de pacients que esperen una prova radiològica, per hospitals.


Pel que fa a les proves radiològiques, en data de 30 de setembre de 2015 hi havia 39.868 pacients en la llista d’espera, una xifra que s’ha reduït un 22,08 % respecte de l’any anterior, en què n’hi havia 51.165. L’any 2015, els pacients han esperat una mitjana de 56,65 dies, per davall dels 102,6 dies de l’any anterior.

Pla del Servei de Salut

El Servei de Salut ha posat en marxa un pla per lluitar contra les llistes d’espera. L’objectiu principal d’aquest programa conjuntural és reduir el temps que esperen els pacients per ser operats o per ser atesos per l’especialista. A mitjan i a llarg termini, el Servei de Salut pretén reduir a zero el nombre de persones que esperen més de 180 dies per a una intervenció quirúrgica (actualment, n’hi ha 2.847) o més de 60 dies per a una consulta (28.176).

Aquest pla es fonamenta en cinc eixos:

  • El primer se centra principalment en la millora de l’eficiència de la gestió dels recursos en la jornada ordinària incrementant l’eficiència de la productivitat neta de les sales d’operacions i prioritzant les programacions als pacients amb demora més alta.
  • El segon eix es basa en l’autoconcertació, a fi que els mateixos professionals facin les intervencions quirúrgiques i les consultes amb l’especialista en la jornada extraordinària amb l’objectiu de corregir la tendència actual i d’aquesta manera rebaixar tant el nombre de persones que esperen per una intervenció quirúrgica o una consulta amb l’especialista com el temps de demora.
  • El tercer es basa en la millora de la capacitat resolutiva de l’atenció primària per mitjà de mesures com ara fer proves diagnòstiques als centres de salut o incrementar la coordinació entre els diferents nivells assistencials elaborant guies clíniques.
  • El quart eix té a veure amb l’impuls de l’atenció als pacients crònics, de tal manera que permeti alliberar llits dels hospitals d’aguts per atendre els pacients en el recurs assistencial adient al seu procés.
  • Per últim, el cinquè eix es basa en l’aprofitament, si escau, dels hospitals sense ànim de lucre de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears (Hospital Sant Joan de Déu i Hospital de Creu Roja).

En relació amb aquest pla, el Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2015 preveu una partida de 14 milions d’euros destinats a reduir les llistes d’espera.