Tot el Servei de Salut al teu abast

Troba tota la informació i els recursos que t'ofereix el Servei de Salut

Consells

 • Alimentació saludable

  Una alimentació saludable —juntament amb una activitat física adequada— és fonamental per gaudir...

 • Berenar saludable

  Esmorzar cada dia abans d’anar a escola ajuda a créixer, estar fort i tenir un bon estat físic;...

 • Només si és urgent

  A les Illes Balears disposam d'una xarxa d'atenció urgent distribuïda arreu del territori, que...

 • Vida activa

  Per promoure la salut, el benestar psicosocial i mantenir un pes adequat, heu de fer activitat...

Aportació farmacèutica segons la renda


Per què s’ha implantat aquest nou sistema d’aportació dels usuaris?

Per garantir la sostenibilitat i la continuïtat del sistema sanitari establint mecanismes que assegurin que els pacients retiren només els medicaments que necessiten.


Quins canvis implica aquest nou sistema d’aportació?

Aquest nou sistema té en compte la condició d’assegurat, pensionista o actiu i el nivell de renda de cada usuari. Estableix el percentatge amb què cadascun contribuirà al pagament dels medicaments i l’import màxim mensual que els pensionistes o les persones beneficiàries de pensionistes pagaran segons el seu nivell de renda.


Quan es va començar a aplicar?

L’1 de juliol de 2012.


Quina declaració de renda s’utilitza per calcular l’aportació?

Per calcular el límit d’ingressos es prendrà com a referència el darrer exercici fiscal per als períodes compresos entre l’1 de novembre de l’any següent a l'exercici esmentat i el 31 d’octubre posterior.


Cada quant de temps s’actualitza el percentatge de l’aportació?

S’estableix d’acord amb la condició d’assegurat (pensionista o actiu) i el nivell de renda de cada usuari. La condició d’assegurat s’actualitza cada mes (correspon a la Seguretat Social) i el nivell de renda, cada any (correspon a l’Agència Tributària).

Aportació dels usuaris


Si un pacient pren medicació per a una malaltia crònica, ¿s’hi aplica el percentatge d’aportació establert segons el seu nivell de renda?

Als medicaments per a tractaments de caràcter crònic s’hi aplica una aportació reduïda del 10 %, fins a un màxim de 4,26 € per envàs (aquesta quantia màxima s’actualitza anualment segons l’IPC). Aquests medicaments s’identifiquen per mitjà d’un punt negre en el cupó de la capsa de cartó que a l’oficina de farmàcia es retalla i s’adhereix a les receptes per tal de facturar-les.


Quins casos estan exempts de pagar l’aportació?

 • Les persones que percebin alguna renda d’integració social o una pensió no contributiva.
 • Les que estiguin en la situació de desocupació de llarga durada i que hagin perdut el dret a percebre el subsidi.
 • Els pacients que segueixin algun tractament derivat d’un accident de treball o d’una malaltia professional.
 • Els pacients afectats per una síndrome tòxica o una discapacitat segons els supòsits prevists en la normativa.

La reglamentació específica aplicable a les Illes Balears inclou com a persones discapacitades exemptes de pagar l’aportació les que compleixin els tres requisits següents:

 • No estar comprès en el camp d’aplicació del sistema de la seguretat social per no treballar.
 • No tenir dret com a titular o beneficiari a les prestacions del sistema de la seguretat social.
 • Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 %.

Informació disponible per als usuaris


Com podeu saber el percentatge d’aportació que us pertoca?

En el Portal del Pacient del Servei de Salut s’ha habilitat un formulari de consulta perquè cada usuari pugui esbrinar quin percentatge d’aportació li correspon, simplement introduint-hi el número de la targeta sanitària i la data de naixement. S’hi accedeix clicant aquí.


Què heu de fer si considerau que el percentatge d’aportació assignat és incorrecte?

Heu d’acudir al vostre centre de salut amb el document d’identitat i la targeta sanitària perquè comprovin les dades que consten en el registre d’usuaris i les corregeixin, si cal, emplenant un formulari a l’efecte.

Mecanismes de reemborsament


Com podeu saber quant heu pagat en medicaments cada mes?

Cada vegada que aneu a una oficina de farmàcia hi podeu demanar una factura que detalli quant heu pagat per cada medicament.


Si sou pensionista, ¿com i quan us tornaran el que hagueu pagat de més?

El Servei de Salut us reintegrarà l’import que hàgiu avançat ingressant-lo en el compte corrent on el pensionista titular cobri la pensió. El reintegrament s’efectuarà cada dos mesos sempre que s’assoleixi la quantitat mínima de 10 €. En els casos en què no s’hagi arribat a aquesta quantitat, l’import pendent de reemborsar s’acumularà per a un període posterior fins que s’arribi al mínim de 10 €.


En quins casos heu de sol·licitar expressament el reintegrament de les quantitats de més?

Tot usuari pot sol·licitar el reintegrament de les despeses corresponents a productes farmacèutics en els casos següents:

 • Prescripcions emplenades a mà en una recepta oficial i dispensades en alguna oficina de farmàcia de les Illes Balears, sempre que l’usuari consti com a adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears en el sistema Civitas.
 • Prescripcions formalitzades en l’àmbit públic (sistema nacional de salut) i dispensades en alguna oficina de farmàcia d’una altra comunitat autònoma, sempre que l’usuari consti com a adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears en el sistema Civitas.
 • Quan l’usuari pensionista —titular o beneficiari— vulgui modificar o aportar el seu número de compte corrent.
 • Quan l'usuari discrepi de l'import del reintegrament percebut.
 • Quan es produeixin incidències derivades de dades d’identificació de l’usuari errònies o incompletes que impedeixin que s’efectuï el reintegrament de manera automatitzada.

En tots aquests casos heu d’emplenar el model de sol·licitud i aportar els documents que s’hi us indiquin.